Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ξεντροπιάσω. [Ευγαίνει ένας δελος από το εργαστήρι.] Παλικαρι, πές με σε παρακαλώ ποιος είναι εκεί εις εκείνες τες οντάδες;

ΔΟΥΛ. Τρείς χρήσιμοι άνδρες. Ενας ο κυρ Ευγένιος, ο άλ. λος ο κυρ Μάρτιος Ναπολιτάνος, και ο τρίτος ο Κυρ Κόντε Λέανδρος 'Αρδέντης.

ΠΛΑ. ('Ανάμεσα εις αυτές δεν είναι ο Φλαμίνιος, αν όμως δεν άλλαξεν όνομα.).

ΛΕΑ. Να ζή η καλή τύχη τ8 κυρ Ευγενία. [Πίνωντας.) ΟΛΟΙ. Να ζή, να ζή,

ΠΛΑ. (Αυτός είναι ο άνδρας με χωρίς άλλο.) Καλέ ανθρωπε κάμε με την χαριν να με συντροφεύσης απάνω εις αυτές της αφεντάδες, όπ8 θέλω να τας παίξω μίαν. Προς τον δέλον.]

ΔΟΥ. Ορισμός σας (συνηθισμένον οφφίκιον των δελευτων.) [Την εμπάζει από το εργαστήρι τ8 παιγνιδιά.

ΡΙΔ. Καρδια, καρδιά, κάμετε καλήν καρδιάς, δεν είναι τίποτες. [Προς την Βιττόριαν.]

ΒΙΤ. 'Εγώ αισθάνομαι πως απεθαίνω. [Συνέρχεται εις τον εαυτόν της.] ..

'Από τα παράθυρα των οντάδων φαίνονται όλοι, οπε

σηκόνωνται από το τραπέζι συγχισμένοι, δια τον ξαφνισμόν τ8 Λεάνδρε βλέπωντας την Πλάτζιδα,

και διατί αυτός δείχνει πως θέλει να την φονεύση.] ΕΥΓ. Οχι, σαθητε. ΜΑΡ. Μην κάμνετε. .. ΛΕΑ. Σίκω, φύγε απ' εδώ.

ΠΛΑ. Βοήθεια, βοήθεια. [Φεύγει από την σκάλαν, ο Λέανδρος θέλει να την ακολgθήση με το σπαθί, και ο Ευγ. τον βασα.]

ΤΡΑ. [Με ένα πιάτο με φαγί εις μίαν πετζέτα πηδά από το παραθύρι, και φεύγει εις τον καφενέ.] "

ΠΛΑ. [Ευγαίνει από το εργασήρι τ8 παιγνιδια τρέχωντας, και φευγει εις το χάνι.]

ΕΥΓ. [Με άρματα εις το χέρι προς διαφέντευσιν της Πλάτζιδας, εναντίον τ8 Λεάνδρε, οπό την κατατρέχει.]

ΜΑΡ. [Ευγαίνει και αυτός σιγα σιγα από το εργαστήρι, και φεύγει λέγωντας.] Rumores fuge. [Ρεμόρες φέγε.] *

Οι Δέλοι. ['Από το εργαστήρι απερνών εις το χάνι, και κλειαν την πορταν.]

ΒΙΤ. [Μένει εις τον καφενέ βοηθημένη από τον Ροδόλφον.]

ΛΕΑ. Δόσετε τόπον» θέλω να έμζω να έμζω εις εκείνο το χάνι. [Με το σπαθί εις το χέρι εναντίον τ8 Ευγενία.]

ΕΥΓ. "Οχι, μη γένοιτο ποτέ είσαι ένας σληρόκαρδος εναντίον της γυναικός σε, και εγω θέλει την διαφεντεύσω ως εις το ύςερον αίμα.

ΛΕΑ. Σε καμνω όρκον πως θέλει το μετανοιώσης. [Κινηγά τον Ευγένιον με το σπαθί.]

ΕΥΓ. Δεν σε φοβάμαι. [Κατατρέχει τον Λέανδρον, και τον βιάζει να συρθή οπίσω τόσον, όπ8 ευρίσκωντας ανοικτόν το σπίτι της χορεύτριας, έμβαίνει εις αυτό, και σώνεται.]

• * Λόγος λατινικός, οπο θέλει να είπή φεύγε ταις σύγχισες.

TRANSLATION.

Platzida from the Door of the Hotel, and the Others.

Pla. Oh God! from the window it seemed that I heard my husband's voice. If he is here, I have arrived in time to make him ashamed. [A Servant enters from the Shop.] Boy, tell me, pray, who are in those chambers ?

Serv. Three Gentlemen : one, Signor Eugenio; the other Signor Martio, the Neapolitan; and the third, my Lord, the Count Leander Ardenti.

Pla. Flaminio is not amongst these, unless he has changed his name.

Leander. [Within drinking.] Long live the good fortune of Signor Eugenio!

[The whole Company, Long live, &c.] (Literally, Na ry, vo vý, May he live.).

Pla. Without doubt that is my husband. [To the. Serv.] My good man, do me the favour to accompany me above to those Gentlemen : I have some business.

Sero. At your commands. [Aside.] The old office of us waiters. [He goes out of the Gaming-House.]

Ridolpho. [To Victoria on another part of the

stage.] Courage, Courage, be of good cheer, it is nothing.

Victoria. I feel as if about to die. [Leaning on him as if fainting.]

[From the windows above all within are seen rising

from table in confusion : Leander starts at the
sight of Platzida, and appears by his gestures to

threaten her life.
Eugenio. No, stop
Martio. Don't attempt
Leander. Away, fly from hence!

Pla. Help! Help! [Flies down the Stairs, Leander attempting to follow with his sword, Eugenio hinders him.]

[Trappola with a plate of meat leaps over the balcony from the window, and runs into the Coffee-House.] 60

[Platzida runs out of the Gaming-House, and takes shelter in the Hotel.] i

[Martio steals softly out of the Gaming-House, and goes off exclaiming, “ Rumores fuge.The Servants from the Gaming-House enter the Hotel, and shut the door.]

(Victoria remains in the Coffee House assisted by Ridolpho].

[Leander sword in hand opposite Eugenio exclaims, Give way—I will enter that hotel.]

Eugenio. No, that shall never be. You are a scoundrel to your wife, and I will defend her to the last drop of my blood.

Leander. I will give you cause to repent this. [Menacing with his sword.]

Eugenio. I fear you not. [He attacks Leander and makes him give back so much that finding the door of the dancing girl's house open, Leander escapes through, and so finishes.] *

* Evvelas-m“ finishes”-awkwardly enough, but it is the literal translation of the Romaic. The original of this comedy of Goldoni's I never read, but it does not appear one of his best. « Il Bugiardo" is one of the most lively; but I do not think it has been translated into Romaic: it is much more amusing than our own “ Liar," by Foote. The character of Lelio is better drawn than Young Wilding. Goldoni's comedies amount to fifty; some perhaps the best in Europe, and others the worst. His life is also one of the best specimens of autobiography, and, as Gibbon has observed,“ more dramatic than any of his plays.” The above scene was selected as containing some of the most familiar Romaic idioms, not for any wit which it displays, since there is more done than said, the greater part consisting of stage directions. The original is one of the few comedies by Goldoni which is without the buffoonery of the speaking Harlequin.

« AnteriorContinuar »