Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

To thank, pay compliments, and testify

Δια να ευχαριςήσης, να κάμης περι

ποίησες, και φιλικαϊς δεξίωσες.

regard.

Ε'γω σας ευχαριστώ.

I thank you.
Σας γνωρίζω χάριν.

I return you thanks.
Σας είμαι υπόχρεος καλα πολλά. I am much obliged to you.
Εγω θέλω το κάμει μεθα χαράς. I will do it with pleasure.
Με όλών με την καρδίαν.

With all my heart...
Με καλήν με καρδίαν.

Most cordially. Σας είμαι υπόχρεος.

I am obliged to you. Είμαι όλος εδίκος σας.

I am wholly yours. Είμαι τέλος σας.

I am your servant. Ταπεινόλαιος δελος.

Your most humble servant. ΕΤςε καλα πολλα ευγενικός.

You are too obliging. Πολλά πειράζεσθε.

You take too much trouble. Το έχω δια χωρών με να σας δαλεύσω. I have a pleasure in serving you. Είςε ευγενικός και ευπροσήγορος. You are obliging and kind. Αυτό είναι πρέπον.

That is right. Τι θέλεξε ; τι ορίζετε;

What is your pleasure? What are

your commands? Σας παρακαλώ να με μελαχειρίζεσθε I beg you will treat me freely.

ελεύθερα. Χωρίς περιποίησες.

Without ceremony.
Σας αγαπώ εξ όλης με καρδίας. , I love you with all my heart.
Και εγω ομοίως.

And I the same.
Tιμήσετε με ταϊς προς αγαϊς σας.. Honour me with your cominands.
Ε'χεθε τίποδες να με προςάξε; Have you any commands for me?
Προςαξετε τον διάλον σας.

Command your servant. Προσμένω τας προσαγες σας.

I wait your commands. : Σε κάμνεθε μεγάλης τιμήν.

You do me great bonour..

plávsy ý mepumoindes oãs napanooi Not so much ceremony I beg.

Προσκυνήσεθε εκμέρες με τον άρχοντα, ή Present my respects to the gentle. TÒr xúploy. ma tu 7476 man, or big lordship., Bebawoslé tov Tüg, FÒY ży@ypšpuseto, 1 Assure him of my remembrance., Bebaluoilé TOV TEWS Tòn dyatü. v

Assure him of my friendship: Aiv Séaw naufal ve T8 và gimãe 9 al I will not fail to tell him of it. IIpoo xurpala ius thr åpxóvligoaren 8! My compliments to her ladyship. Ilnyaivele iumpoala sed pás áronseño, Go before, and I will follow you. HZUMAW whics TO DE PÉOS Mate ni "kW 1 I well know my duty.cci whirdio i HÆrúgw. Ò. alveren MBerton v Pof 18492! I know, my situation. ya la borse 21 Mèxépvéle ivlpéntwrichit Mini rais You confound me with so muc cir

cócais pinoppočuvais casu sini I vility.. wind is now a misle desTIoN và cinéania. Mídiváxplućim Would you have me then be guilty Inila;

20 of an incivility? so that Témáyw ijapoole sel ya cãs vnanegw. I go before to obey yoy. ex if y's - MM Alcà va sápw the paszayni qasecz na To comply with your commapday'a Aly ayamū tóraus gTrepimoindes. €4,1 I do not like so much ceremony. 3 siy iquase Tiheiwg Teputpentinosos muy I am not at all ceremonious. In Amò elvat tò radílepoy, to try ** I This is better, want &

6 Tócoy xadil sporta biexsiy yet wel So much the better. zitawaliwaoumi 67 Exele aóyox ixele dinasyd is verwot You are in the right. mis viseluni 6 JO 94911 I

2a par 22 07 9191190 tevi I

3717 ** *37341 are ve Baseเมะ14, we delity, vd guye To affirm, deny, consenter som billa xalalevónssi sæderte i ti usu'!

Free Song dois as vómica o lowd!!

Sol or bo LIvai åanduvòv, sivai åandésaloy.ton ! It is true, it is very true no va a Ald' va câs einw ti åañ@siaxe e .60 x I To tell you the truth. nibus words o*vlees, i18n escala do gru* " 9002T Really, it is so is one oslonit dara via Sloãos és upubántai jis . Owne3c8I # *# * Who doubts it?sa specie quoürbo med sovia siy elyai Toows åppeboricu up at 1 px There is no doubtos) veya bir zu wym TÒ Tas súw, dÈN TÒ MIGLÚw. wat na 3, 8( I believe it, I do not believe it.rs Méxw za wait,

ha! I say ves?i jing your style quer pa vse Abmw to fyi. * *33* *uensyn 48 I say not to my opinyes fa vivurocare Báraw sixmic 7 tivecb.is1911 I wager it is. Cigus tóra Báxiw six mua 87.814 dīvar men tuen I wager it is not so vor issow.2: Nai, valtny mistur.tu .::7 Yes, by my fantkir tror forward Eis Tiv duvefndiy . 11: aliew I In consciences BT 80* sfrank waitia Ma Hamo Whik. ALIPICO!!"x 1 By my life.X,93 sito: i sluogfimus , Nai, tas buvów. 'N IDE,9700 ot Yes, I swear it to you. *34* jy my IT fãs oparów wray Kartepincalvos avopumos. I swear to you as an honest max. 4 Σας ομνύω επάνω εις την τιμήν μν. I swear to you on my homour, Miseudelle af.diw sing Bituotating it, y Believe me, te pri Format Hutopā vai cäs tó Bilardow. V ir I can assure you of it. A in ogni mo F Saadgaan sixinia 8,17 Sixdi Sic I would lay what bet you please of

Tom. 1 pto 1990i isla this. TÚX7 xai as vicecos (xofaliúrley'; Your jest by chance tommi woning Oʻmitate qui la cas;" X11:49 01 Do you speak seriously dus wat mov 15.0 Eye Care Shine per rad na traw, bad I speak seriously to you, and tell

cãs kbyw y Exhorsey's Hide you the truth. 5, NONATO a ser muy és vín E’ywcased B:Casuyou. w1 •11•d xi sini I assure you of it. 46 YAM OR **CVA To mooonlsúcéls. 193190 3:1 down 1 You have guessed it:quiacha 67 veseT Tè imilaúxols. $143 ] Il 915 6 Y You have hit upon its gs muyok sayti sãs nas súw.

I believe you. Πρέπει να σας πιςεύσω.

I must believe you. Auld Sivkiviilasuyaloy. Stay na This is not impossible 2003 for for a Το λοιπόν ας είναι με καλήν ώραν. Then it is very well siste Καλά, καλα.

Well, well. Ady siyai árvolley! vrov 21 f1,407$ar It is not true is trápne boufam novim Elvar afsudés. cells yr) w ith It is false. storo wwwing on www ały sivat tímoles amo aŭ78: divine There is nothing of this is Eivcı fyc frūdos pia átámated costo di v It is a falsehood, an imposture.ssal? L’ywlåsrifousy (ixcopáleuk. 2.920617 I was in joke. he aim your mobango E' yw o time that yoháow.ti 913513f) I said it to laugh, 62 krát de la no puede

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Τι πρέπει να κάμωμεν ; .

What ought we to do? Τι θα κάμωμεν και ..

What shall we do? τί με συμβελεύετε να κάμω ; . What do you advise me to do?. οποϊον τρόπον θέλομεν μελαχειρισθή What part shall we take? .

ημείς; . ' . . Ας κάμωμεν είζη.

Let us do this. Είναι κολίτερον εγω να-

It is better that I-Σιωθηθ. ολίγον. . . . . .

Wait a little. . . . . . Δεν ήθελεν είναι καλύτερον να ;

Would it not be better that is Εγω αγαπάθα καλίτερα.

I wish it were better ww You gu th us Θέλετε κάμει καλύτερα αν--

You will do better if Αφήσεθε με.

- Let me go.. . τι 5 3 4 Αν ήμων εις τον τόπονσας εγω-- .. If I were in your place, Im ra Είναι το ίδιον.

It is the same.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »