Imágenes de páginas
PDF
EPUB

« θυμάρχω» άρχοντος, μεινός αλαλκομενίω Γαρνών, πολύκλειος « ταμίας απέδωκε εύκωλυ αρχελάμω φωκεϊϊ από τάς σουγγραφώ το καλαλύπον και το ψήφισμα τω δάμω, ανελόμενος « τας σουγγραφώς τας κίμενας παρ σώφιλον, κή ευφρονα φωκέας. « Kή παρ διανύσιον καφισοδώρω χηρωνέα, κη λυσίδαμον δαμολέλιος πέδα των πολεμάρχων, κή των καλοπιάων.

. 35 V. At ) 1 Α ". ν ν ξ 7 x6 vA 20

" Α'ρχοντος έν έρχομενο θυμάρχω, μενός Α' λαλκομενίω, εν
« δε F ελαλία Μενοίλαο αρχελάω μεινός πράζω. Ομολογώ
• Εύκωλυ Ε ελαΐίη, ο κη τη πόλι έρχομενίων. Επειδή
« κεκομίση Εύβωλος παρ της πόλιος το δάνειον άπαν και τας
ε ομολογίας τας τεθίσας δυναρχω άρχοντος, μεινος θείλουθίω,
«κή συ οφειλέτη αυθω έτι ουθεν παρί σαν πόλιν, αλλά απέρα
« πάντα περί πανιός, κή αποδεδόν θα τη πόλις το έχονlες σας
« ομολογίας, ει μεν πο7 δεδομένον χρόνον Εύβωλυ επί νομίας
« F έτι απέτταρα, βούεσσι σουίππης, δια καθίης Fι και
« προβάλυς σουν ήγυς χειλίης αρχι τω χρόνω και ενιαυλος και
« μετα θύναρχον άρχονlα έρχομενίως αποχραφεσθη δε Εύβωλον
« καθ' ενιαυτόν εκαςον παρ τον ταμίαν κη τον νόμων άν τάλε
σε καύματα των προβάτων, κήταν ηγών, κή των βοών, κήτων
τα ίππων, κή κατινα ασάμαίων θική πό πλείθος μεί απογράφεσο,
«ι ώδες πλίονα των γεγραμμένων, εν τη σoυγχωρείσι τη δεκάλεσε
«......... και το εννόμιον Εύδωλον οφείλει .. . ο .αν λιβυτων
* έρχομενίων αργουρίω .........τετταράκολα Εύβωλύ καθ'
« έκασον ενιαυτόν, κή τόκον φερέλω δραχμάς...ώς τας αώς

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

4 εκάσταση καλας μέϊκανοί νεκέ. στον κή έμπραιάθος έσω τον « έρχομένου κ. Αλλά και τα εξής. «Α τα 33 33 34 τκ 38 2.5 μό» ». 20v3 140X25 1011.153 Χ 11τ. χ. έν γ ν «στεί και της και ενδης »

1 κωΦ 356 , Α ιντ Υ - 53 » " . 3. γτ »ΟΥ 8. 6 να μεηλ x x Ε'ν αλλοις λίθοι:: . 3, η * *

κωχης, 4 Υ και τη γη και η το αν η 2 η 3 » * Ανοδώρα συνφορον χαίρε.” NOKyΕΣ. «Καλλίπιίον αμ« φάριχος, και άλλαι.” Εν ουδε μία Ε'πιγραφή ίδoν τόνον, η πνεύμα, α δε ημείς υπογράφομεν, οι παλαιοί προσέγραφον. Και τα εξής. vs v315 Α Κ Α 55.6, aygs και .. και 5 Σ οκ: 1. ο Αμο των 55 το γόνα.

Α λ λα . και 1.1 " . . : : : : Αγά και της κ τ η τ : : : : : : : δε την νπ8 ίνες και Σκό - . " . . . . . ed The following is the prospectus of a translation of Apachårsis into Romaic, by my Romaic master Marmarotouri, who-wished to publish it in England, - size :3 λείειον τ: A3 23 το νη 3.20 ", η η . . . ols.x Η γέEΙΔΗΣΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, , , , , ο ρόλοέν: ο ωνο οτ , και είπε ο υ ε κ ητα vo Κωδι προς τους εν * 5.φιλογενείς και φιλέλληνας.. 24 ) BENT v rwajor vós no va lunos rót got riparu kar vs Busy » νεωτ Ο'ΣΟΪ εις βιβλία παντοδαπά εντρυφώσιν, ηξεύρεν σόσον είναι το χρήσιμον της Ιστορίας, δι' αυής γαρ εξευρίσκείαι η πλέον μεμακρυσμένη παλαιόλης, και θεωρώνται ως έν, καιόπτρω» ήθως πράξεις και διοικήσεις πολλών και διαφόρων Εθνών και Γενών ών την μνήμην διεσκάσαλο και διασωσει η Ισορικη Διήγησις είσο αιώνα τον απανίαy: «εις 19 και 1 και "...

1. Μία τέτοια Ε'πιςήμη είναι ευαπόκληλος, και εν ταυτώ ωφέλιμη, ή κρείττον ειπείν αναγκαία διατί λοιπόν ημείς μόνοι να την υπερέμεθα, μη ηξεύροντες άτε τας αρχάς των Προγόνων μας, πόθεν πότε και πώς ευρέθησαν εις τας πατρίδας μας. άλε τα ήθη, τα κατορθώματα και την διοίκησίν των ; Αν ερωτήσωμεν της Α'λλογενείς, ηξεύρεν να μας δώσαν όχι μόνον Ισορικώς την αρχήν και την πρόοδος των προγόνων μας, αλλα και Τοπογραφικώς μας δείχνον τας θέσεις των Πατρίδων μας, και οιονεί χειραγωγοί γινόμενοι με τες Γεωγραφικές των Πίνακας, μάς λέγον, εδώ είναι αι Αθήναι, εδώ η Σπάρτη, εκεί αι Θήβαι, τόσα σαδια η μίλια απέχει η μία Επαρχία από την άλλην. Τέλος ωκοδόμησε την μίαν πόλιν, εκείνος την άλλη, και τξ. Προσέξι άν έρωτήσωμεν αυτές τες μη Ελληνας χειραγωγές μας, πόθεν έπαρακινήθησαν να εξερευνήσον αρχάς τόσον παλαιάς. ανυποςόλως μας αποκρίνονται με αυτές τες λόγες. « Και « θως ο εκ Σκυθίας 'Ανάχαρσις, αν δεν έπεριείρχείο - τα « πανευφρόσυνα εκείνα Κλίμαία της Ελλάδος, αν δεν εμφο* ρείθο τα αξιώματα, τα ήθη και τες Νόμος των Ελλήνων, ήθελε « μείνη Σκύθης και το όνομα και το πράγμα έτω και δ ημέτερος «Ιατρός, αν δεν έμάνθανε τα τά Ιπποκράτες, δεν εδύνατο να « προχωρηση εις την τέχνην τα. Αν και εν ημίν Νομοθέτης δεν « εξέταζε τα τ8 Σόλωνος, Λυκέργο, και Πιττακά, δεν εδύνατο να ρυθμηση και να καλίεργήση τα ήθη των Ομογενών τ8. «' άν ο Ρήτωρ δεν απηνθίζελο τας ευφραδείας και της χαρίενδιάμες « τ8 Δημοσθένες, δεν ενεργέσεν εις τας ψυχάς των ακροάλων « τε. Αν ο Νέος Ανάχαρσις, ο Κύριος Α'Εξας Βαρθολοέ. «μαίος δεν ανεγίνωσκε με μεγάλην επιμονής και σκέψιν τεξ « πλέον έγκρίλας Συγγραφείς των Ελλήνων, εξερευνών αυτες

6. κατά βάθος έπί τρίακονία, δύω έτη, δεν ήθελεν εξυφανη « τέθην την περί Ελλήνων Γεορίαν τε, ήλις Περιήγησις « τα Νέα Α'ναχάρσεως παρ' αυ78 προσωνομάσθη, και εις όλας τας Ευρωπαϊκής Διαλέκλες, μελεγλωτίσθη.Και έν, εν λόχω, οι Νεώτεροι, αν δεν έπερναν δία οδηγες τες Προγόνες μας, ήθελαν ίσως, περιφέρωνται: μαθαίως μέχρι τα νύν. Αλλά δεν είναι Λόγια ενθεσίασμένα για το φιλογενές Γραικά, είναι δε φιλαλήθες Γερμανό, όςις έμελάφρασε, τον Νέον Ανάχαρσιν από τα Γαλλικά, εις το Γερμανικόν. ν - ο .

pigian3 sign of the ju do they are here : *3 vi? όπη Αν λοιπόν και ημείς θέλωμεν και μεθέξωμεν της γνώσεως των λαμπρών κατορθωμάτων όπ8 έκαμαν οι θαυμασοι εκείνοι Προπάτορες ημών, αν επιθυμώμεν να μάθωμεν την πρόοδος και αύξησίν των εις τας Τέχνας και Επισήμας και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καθαγόμεθα, και οποίες θαυμαστές και μεγάλες Ανδρας, εί και προγόνες ημών, φευ, ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρόν όπε οι Αλλογενείς θαυμάζεσιν αυλές, και ως σαλέρας σανθουασάν Μαθήσεως σέζονται, ας συνδράμωμεν άπανίες προθύμως εις την Εκδοσιν τα θαυμασία τέλα συγγράμματος τ8 Νέ8 Α' ναι χάρσεως ε.α. ν . ξ ο Α * * , - - . . . 45 οδοντός 36 ε ! ν ο . . : : : : : . 22

και Ημείς ών οι υπογεγραμμένοι θέλομεκ εκλελέσει προθύμως την Μελάφρασιν τά Βιβλία με την κατά το δυνατόν ημίν, καλών Φράσις της και καθ' ημάς ομιλίας, και εκδόντες τέλο εις τύπον, θέλομεν το καλλωπίσει με τες Γεωγραφικές Πίνακας με απλάς. Ρωμαϊκάς λέξεις έγκεχαραγμένες εις εδικάμας γράμμαία, προσιθένιες ό,τι άλλο χρήσιμος και αρμόδιας εις την Ιστορίας.

[ocr errors]

Ο λον το σύγγραμμα θέλει γένει είς Τομες δώδεκα καλα μίμησιν της 17αλικής Ε'κδόσεως. Η τιμή όλα τ8 Συγγράμματος είναι φιορίνια δεκαέξη της Βιέννης δια την προσθήκης των Γεωχραφικών πινάκων. Ο φιλοξενής εν Συνδρομητής πρέπει να πληρωση εις κάθε Τόμον φιορίνι ενα και Καρανίαια είκοσι της Βιέννης, και τέλο χωρίς καμμίαν πρόδοσιν, αλλ' ευθυς οπέ θέλει τα παραδοθή ο Τόμος τυπωμένος και δεμένος. 1: π η. Η

4. . . . . . . .. , 1' . » , και τ. 1, - 1 , 13 . . 'Έρρωμένοι και ευδαίμονες διαβιώοίε Ελλήνων Παίδες.. Της υμελέρας αγάπης εξορίημένοι. 1 και 30 ετ Αλυή 1 Α',

Ιωάννης Μαρμαροτέρης. Δημήτριος Βενιέρης.

Το Σπυρίδων Πρεζέλος. Εν Τριεςίω, τη πρώτη O'κλωβρίο, 1799. 1.1, 1 ) , . ; . ι , .! 11: Α132 γοj3 και 3 Η Υ * , Σ. 3 Ι , , , !, ταμία ) 1ο νο1 1 : 325 : 1, 3 1.. : ' ' , .1: 5 3 6,5 ) 3:13 21.155107 γά zuits, " THE LORD'S PRAYER"IN ROMAIC.O siob Alf: ν151911 5111110:) 13. . ί 1131135121) 30 31153qΝ) 9ts 1e01 * ΠΑΤΕΡΑΜΑΣ8 που είσαι εις τους εράνους, ας αγιασθή το όνομά σε. Ας έλθη η βασιλεία σε. Ας γύνη το θέλημα

e. Καθώς εις τον έρανόν, έτζη και εις την γην. * Το ψωμίμα; το καθημερινόν, δος μας το σήμερον. και συγχωρήσεθματα χρέημας, καθώς και εμείς συγχωρούμε τους κρεοφειλέτα μας Και μην μας φέρεις εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσέβας από τον πονηρόντ' Ο'τι εδική σε είναι η βασιλεία δε ήδύναμας και η ιδέα εις τους αιώνας, 'Αμήν. τ. οχηγη 1:1111591 1919ΩΣ 23993

« AnteriorContinuar »