Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Aole kalaia ka mea e ha- MATAIO iliilii ka Uhane Hemolele. ----17. I pono ai ka olelo a ke 26. Ina o Satana e mahiki kaula a Isaia i olelo mai ai : aku ia Satana, ua mokuaha

18. Aia hoi, ka’u Keiki na ia ia iho; a pehea la auapunahele i waeia e au, ua nei kona aupuni e mau ai? olioli loa ko’u naau ia ia, e 27. Ina ia Belezebuba ka’u hoonoho aku au i ko'u Uha- mahiki ana aku i na daimone ma luna ona, nana e hoike vio, ia wai la hoi e mahiki aaku ke kanawai i ka poe ike ku ai ka oukou kamalii ia laole ia Iehova.

kou? No ia mea la, na lakou 19. Aole oia e hakaka, oukou e hookolokolo mai. aole hoi ia e kahea aku, aole 23. Ina wau e mahiki aku hoi e lohea kona leo ma ke i na daimonio ma ka Uhane ala nui.

o ke Akua, ina ua hiki mai 20. Aole e hai ia ia ka ohe ke aupuni o ke Akua io oupepe, aole hoi e pio ia ia ka kou nei. uahi o ka wiki, a hookaula 29. Pehea la e pono ai i ke na aku ia i ke kanawai i 12- kahi kanaka ke komo i loko nakila.

o ka hale o ke kanaka ikaika 21. A i kona inoa e paule- e hokai i kana waiwai? Aole le ai ka poe ike ole ia Iehova. anei e nakiki ia i ke kanaka

22. Alaila, haliia mai la i ikaika miamua ona la ke kahi kanaka i ulu- hokai ia i ka mea o kona hia e ka daimonio, ua maka hale. po, ua aa ia; a nana ia i hoo 30. O ka mea aole me au la aku, a ike ae la kona ma- nei, o ko’u ememi no ia; a o ka, olelo ae la hoi kona waha. ka mea e hoiliili pu ole mai

23. Makahabi iho la ka me au, ua hoolei wale aku ia. poe kanaka a pau, i ae la: 31. Ke olelo aku nei au ia aole anei keia ka Mamo a oukou, o ka hala a pau a me Davida?

ke, kuamuamu a kanaka e 24. A lohe ae la ka poe kalaia ia; aka, o ke kuamuaParisaio, i ae la lakou: ia mu aku a kanaka i ka Uhane, Belezebuba wale no i ke alii aole loa ia e kalaia. o na daimonio kana mahiki 32. A o ka mea e olelo ino ana aku na daimonio. aku i ke Keiki a ke kanaka,

25. Ike ae la Iesu i ko la-e kalaia kona hala; aka o ka kou manao, i aku la ia lakou: me e olelo ino aku i ka UhaO ke aupuni i mokuahana ia ne Hemolele, aole loa ia e ia iho, e pau ia; a o ke ku- kalaia i keia ao, aole hoi i lanakaubale a me ka ohua i kela ao aku. mokuahana ia ia iho, aole ia 33. Ina hoomaikai oukou i

ka laau, e hoomaikai pu i ko

a paa, alaila

e mau.

na hua; aka i hoino oukou i na kanaka o Nineva i ka ahaka laau e hoino pu i ka hua; olelo, e hoohewa mai i keia ua ikea ka laau ma kona hua. hanauna kanaka; no ka mea,

34. E ka poe ohana moo- ua mihi lakou i ka olelo ana nihoawa, pehea oukou ka poe a lona; aia hoi, he oi e aku ino e olelo ai i ka mea mai-oia nei ia Iona. kai? No ka piha o ka naau e 42. E ku mai auanei ke olelo ai ka waha.

alii-wahine no ke kukulu he35. E hoike mai ke kana- 1 ma i ka ahaolelo e hoohewa ka maikai i ka mea maikai mai i keia hanauna kanaka; no loko mai o ka waiwai mai- no ka mea, i hele mai la ia kai o kona naau: e hoike mai mai kela aoao o ka honua mai hoi ke kanaka ino i ka mea e hoolohe i ka olelo hemolele ino no loko mai o ka waiwai a Solomona; aia hoi, he oi e ino o kona naau.

aku oia nei ia Solomona. 36. Ke olelo aku nei au ia 43. A i puka mai ka Uhaoukou; o na hua olelo ino a ne ino mai loko mai o ke kapau i oleloia’i e kanaka, na naka, hele aku no ia ma kahi Iakou ia e boike aku i ka la e panoa e imi ana i kahi e mahookolokolo ai.

ha'i, aole i loaa; 37. Ma kau olelo e hoopo 44. Alaila i iho la ia, e hoi noia'i oe, ma kau olelo no hoi apa au i ko’u hale i hele mai e hoohewaia'i oe.

nei, a hiki mai la ia, ikea ia 38. Alaila, olelo mai la ke ia ka hale ua kaawaleia, ua kahi poe kakau-olelo a me na kahiliia a ua hoolakoia. Parisaio, i mai la; e ke Ku 45. Alaila, hele aku la ia mu, ke makemake nei makou a kono mai la i na uhane ehie hoike mai oe i ke kahi ho- ku, he oi aku ko lakou ino ailona.

i kona, komo aku la lakou i 39. Olelo aku la ia ia la-loko a noho iho la ilaila: a he. kou, i aku la; ke imi nei ka wa loa aku la ka hope o ua poe hanauna hewa, a me ka kanaka la i kona wa mamua: poe moe kolohe i hoailona; ao- pela aku no auanei keia poe le loa e haawiia ka hoailona hanauna. pa lakou; aka o ka ho ilona a 46. Ia ja i olelo ai i na kaIona a ke kaula.

naka; aia hoi, ku mai la i wa40. Me Iona ekolu la eko- ho kona' maku'wahine a me lu po i loko o ka opu o ke kona poe hoahanau, e ake e kohola, pela hoi ke Keiki a olelo pu mai me ia. ke kanaka ekolu la ekolu po 47. I mai la ke kahi ia ia; i loko o ka opu o ka honua. aia hoi, ke ku mai la i waho 41. E ku mai auanei i luna ko maku'wahine a me kou

Ka parabole o ke MATAIO kanaka lulu huu. mau hoahanau, e ake e olelo ia i ka papau o ka lepo pu me oe.

6. Ai puka mai la ka la 48. Olelo aku la ia, i aku mae iho la a maloo aku la la i ka mea nana i i mai; ke aa ole. Owai la ko'u maku'wahine a 7. Helelei iho la ke kahi me ko’u mau hoahanau? ma kahi kakalaioa, kupu ae

49. Kikoo aku la ia i kona la ke kakalaioa a hihiia aku lima i na haumana ana, i aku la ia. la; aia hoi, ko'u maku'wahine 8. Helelei iho la hoi ke a me ko’u mau hoahanau. kahi ma ka lepo maikai, hua

50. O ka mea nana e hana mai la ke kahi i hookahi hamai ka makemake o ko'u neri hua, a o ke kahi i eono Makua i loko o ka lani, oia umj, a o ke kahi i ekolu umi. no ko'u kaikaina, a me ko’u 9. O ka mea pepeiao e hokaiku’wahine a me ko’u ma- olohe, e hoolohe ia. ku'wahine.

10. Hele mai la ka poe

haumana i ona la, ninau mai MOKUNA XIII. la ia ia; heaha kau i olelo aku

ai ia lakou i kaolelo parabole? No ka mea lulu hua.

11. Olelo aku la ia ia laA la la, hele aku la Iesu kou, i aku la; no ka mea ua

i waho o ka hale; noho haawiia ia oukou ka ike i na iho la ma ke kae o ka loko. mea pohibibi o ke aupuni o

2. He nui loa ka poe ka- ka lani; aole i haawiia mai ia naka i houluulu mai i ona la, lakou. ae aku la ia i luna o ka mo 12. O ka mea ua loaa, e ku, noho iho la, a o ua poe haawi bou aku ia nana a nui kanaka la ku nui mai la ma loa; a o ka mea ua loaa ole uka.

la, e lawe e ia ae la kana. 3. He nui loa kana ao ana 13. Oia hoi ka mea i oleaku ia lakou i ka olelo para-lo aku ai au ia lakou i ka bole, i ka i ana aku: Aia hoi, olelo parabole, no ka mea, i ke kahi mea lulu hua i hele ko lakou ike ana aole lakou i aku la e lulu.

ike, a i ko lakou lohe ana ao4. A i kana lulu ana la, le hoi lakou i hoolohe, aole helelei iho la ke kabi ma ke no boi i manao pono. kapa ala nui, lele mai la ka 14. I pono ai hoi ia lakou manu a pau ae la ia i ka ki- ka olelo a ke kaula a Isaia, i koia.

ka i ana mai : I ka lohe ana 5. Helelei iho la ke kabi e lohe aunei oukou, aole hoi ma kabi hapapa, aohe nui o e manao pono: a i ka naka lepo, a kupu wawe ae lalna ana e 'nana auanei ou

kou, aole hoi e ike pono. ka mea i lohe i ka olelo, a

.15. No ka mea, ua palaka hihiia iho la ka olelo e ka ka naau o keia poe kanaka, manao nui ana i ka mea o ua hookuli lakou i ko lakou keia ao, a me ka wahahee pepeiao, ua hoomakapo hoi ana o ka waiwai, aole hoi ia lakou i ko lakou maka, o lohe i hua mai i ka hua. hoi ko lakou pepeiao, o ike 23. Ao ka mea i luluia pono hoi ko lakou naau, o hu- ma kahi lepo maikai, oia hoi li mai lakou a hoola aku au ka mea i lohe i ka olelo me ia lakou.

ka manao pono ana, a hua 16. Ua pomaikai ko oukou mai la ia i ka hua, o ke kahi maka, ua ike; a me ko oukou i hookahi haneri hua, o ke pepeiao, ua lohe.

kahi boi i eono umi, a o ke 17. Oia io, ka’u e olelo kahi, i ekolu umi. aku nei ia oukou, he nui loa 24. Hai aku la hoi ia ia laka poe

kaula a me na kanaka kou i ke kahi parabole hou, i pono i makemake e ike i ka aku la: Ua hoohalikeia ke aumau mea a oukou e ike nei, puni o ka lani me ke kahi kasaole no lakou i ike; a e lohe naka nana i lulu iho la ka hua hoi i ka mau mea a oukou e maikai ma kana mabina ai. lohe nei aole hoi lakou i lohe. 25. A i ka wa o kanaka e

18. E hoolohe mai oukou biamoe ai, hele mai la kona i ke ano o ka parabole o ke enemi a lulu iho la i ka zizakanaka lulu hua.

nia i loko me ka palaoa, a hoi 19. O ka mea i lohe i ka aku la. olelo o ke aupuni aole no hoi 26. A kupu ae la ke kino, e ike pono ia, hele mai la ka a hua mai la i ka hua, alaila mea ino a kaili aku la i ka ikea iho la ka zizania. mea i luluia i loko o kona 27. Hele mai la ka poe naau: Oia no ka me i luluia kauwa o ua haku la, i mai la ma kapa ala nui:

ia ia: e ka haku, aole anei oe 20. O ka mea i luluia ma i lulu i ka hua maikai ma kau kahi kapapa, oia hoi ka mea mahina ai? Nohea mai la hoi i hoolohe i ka olelo, a hauoli ka hua ino nei? wawe ae la i ka loaa mai ia ia. 28. Olelo aku la ia ia la

21. Aohe liuliu ke aa ana kou: na ka enemi i hana mai i loko ona, a puka mai ka la ia mea. Nidau mai la ka poe ka hoino a me ka hoomaau i kauwa ia ia, e kii anei makou ka olelo, alaila hihia koke e uhuki ia mea? iho la ia.

29. I aku la ia aole, o uhu22. A o ka mea i luluia ki pu oukou i ka palaoa me ma kahi kakalaioa, oia hoil ka zizania.

Hoike lesu i ke ano o ku MATAIO. parabole o ka zizania.

30. E waiho no pela e ulu , lesu i ka poe kanaka, a komo pu laua a biki i ka ohi ana; a aku la ia i loko o ka hale; hei ka wa e ohi ai, na’u e olelo le mai la kana poe haumana aku i ka poe nana e obi; ei ona la i mai la; E hoike houluulu mai la oukou i ka mai oe ia makou i ke ano o zizania mamua, e pua a paa i ka parabole o ka zizania ma me e puhi i ke ahi; aka, o ka ka mahina ai. palaoa la, e ohi mai ia a wai 37. I aku la Iesu ia lakou: ho i ko'u hale papaa.

o ka mea nana i lulu ka hua 31. Hai aku la ia ia lakou maikai, o ke Keiki ia a ke i ke kahi parabole hou, i aku kanaka. la: Ua like ke aupuni o ka la 38. O ka mahina ai, o ke ni me ke kahi hua makike, ao nei ia, o ka hua maikai o na ke kanaka i lawe a kanu na kamilii lakou o ke aupuni; iho la i kana kihapai. o ka zizania, na kamalii lakou

32. He makalii keia hua o ka mea ino: i na hua a pau a kupu ae la, 39. O ka enemi nana i luhe nui, e aku ia i ka nahele- lu ia mea, o diabolo ia; o ka hele, a lilo hoi ia i laau, a le- wa e oli ai, o ka hopena ia o le mai la ka manu o ka lewa, keia ao ; o ka poe nana e ohi, a kau iho la iluna o kona lala.

poe

anela ia. 33. Olelo aku la hoi ia ia 40. Me ka zizania i houlakou i ke kabi parabole hou. luuluia ai a i puhiia ai i ke Ua like ke aupuni o ka la- ahi, pela no hoi i ka hopena ni me ka mea hu palaoa, o keia ao. na ke kahi wahine i lawe a 41. O ke Keiki a ke kanahui pu me na hohana palaoa ka e kena mai i kana poe aekolu, a pau loa ae la ia i ka nela e hoiliili mai i ka mea hu.

hoohihi wale a pau, a me ka 34. Pau loa ae la ia mau poe hana ino no loko mai o mea i ka oleloia e Iesu i ka kona aupuni; poe kanaka ma ka parabole; 42. A e hoolei aku ia laà ma ka parabole waleno ka- kou i loko o ka lua ahi; ilaina i olelo aku ai ia lakou. la e ue ai, e ui ai hoi na ni

35. I ko ai ka mea i olelo- ho. ia mai ai e ke kaula, i ka i 43. Alaila e hoomalamalaana mai; e pane aku ko’u ma ae ka poe maikai e like waha i na parabole, e hai aku me ka la i loko o ke aupuni o hoi au i ka mea i ike ole ia ko Jakou Makua. O ka mea mai ka hookumu ana mai o ka pepeiao i lohe, e hoolohe ia. honua.

44. Ua like hoi ke aupuni 36. Alaila, hoihoi aku lalo ka lani me ka waiwai i hu

o ka

« AnteriorContinuar »