Imágenes de páginas
PDF

bus, ordinandamque esse pie, bona fide, atqne prndenter pauperum

subventionem.

CAP. XXIX.

De C(elibatc, Conjcgio, Et (eoonomia. [conf. Aug., De Abus. 2.]

1. Qui coelitus donum habent ccelibatus, ita ut ex corde, vel toto animo, pnri sint ac continentes, nec urantnr graviter, serviant in ea voeatione Dotnino, donee senserint se divino munere pneditos, et ne efferant se creteris, sed serviant Domino assidue, in simplicitate et liumilitate. Aptiores autein hi sunt curandis rebus divinis, quam qui pri vatis familiar negotiis distrahuutur. Quod si adempto rursus dono, ustionem senserint durabilem, meminerint verbi Apostoliei: Melius est nubere, quam tiri (1 Cor. vii.).

2. Conjugiuin enim (incontinentia? medicina et continentia ipsa est) institutuin est ab ipso Domino Deo, qui ei liberalissime benedixit, ac virnra ac fcemiuam inseparabiliter sibi mutuum adhaerere, et una in suinnia dilectione, concordiaqne vivere voluit (Matt. xiii.). Unde scimus Apostolum dixisse: Honorabile est conjugiuin inter omnes et cubile impollutum (Heb. xiii. 4). Et iterum: Si virgo nupscrit, non p>eccavit (1 Cor. vii.). Damnamus ergo polygamiam, et eos, qui scoundas damnant nuptias. Docemus, contrahenda esse conjugia legitime in tiinore Domini, et non contra leges, prohibentes aliquot in conjugio gradus, ne incestse fiant nuptise. Contrahantnr cum consensu parentuin, ant qui sunt loco parentum, ac in ilium maxime finem, ad quein Dominus conjugia instituit et confirmentur publice in templo cum precatione et benedictione. Colantur deniqne sancte, cum maxima conjugnm fide, pietate et dilectione, nee non puritate. Caveantur itaque rixas, dissidia, libidines et adulteria. Constituantur legitima in Ecclesia judicia, et judices sancti, qui tneantnr conjugia, et omnem impndicitiam impudentiamque coe'reeant, et apud quos controversire matrimoniales transigantur.

3. Educentur quoqne liberi a parentibus, in tirnore Domini: provideant item parentes liberis, memores Apostolicse sententiae: Qui suis non prospicit, jidem abnegavit, et infideli est deterior (1 Tim. -v. 8). Imprimis autein doceant suos, quibus sese alant, artes honestas. abstrahant ab otio, et veram in his omnibus fiduciam in Deum inserant, nc diffideutia aut Becuritate nimia aut avaritia foeda diffluant, uec ad nlluin fructum perveniant.

4. Estque certissimum opera ilia, quse in vera fide fiunt a parentibus, per conjugii oflicia et 03coiiomiam, esse coram Deo sancta et vere bona opera, et placere hsec Deo non minus, quam preces, jejunia, atque eleemosynas. Sic enim docuit et Apostolus in epistolis snis, pra;cipue vero ad Tim. et Titum. Numeramus autem cum eodem Apostolo inter dogmata Satanica illorum doctrinam, qui matrimonium prohibent, ant palam vituperant, vel oblique perstringunt, quasi non sanctum vel mnndum sit.

5. Execramur autem coelibatnm immundum, libidines et fornicationes tectas et apertas hypocritarum, simulantium continentiam, cum oinuinm sint incontinentissimi. Hos omnes judicabit Dens. Divitias, et divites, si pii sunt et recte utantur divitiis, non reprobamus. Eeprobamus autem sectam Apostolicorum, etc.

1. Magistratus omnis generis ab ipso Deo est institutus ad generis huraani pacem ac tranquillitatem, ac ita, ut primum in mundo locum nbtiueat Si hie sit adversarius Ecelesia;, et impedire et obturbare potest plurimuin. Si autem sit amicus, adeoqne membrum EcclesiaJ, ntilissimum excellentissimumque membrum est Ecclesia?, quod ei perlimltum prodesse, earn denique peroptime juvare potest.

2. Ejus oflicium prsecipuum est, pacem et tranquillitatem publicam procurarc et conservare. Quod sane nntiquain fecerit felicius, quam ram fuerit vere timens Dei ac religiosns, qui videlicet ad exemplum sanctissimorum regum principumque popuji Domini, veritatis praedicationein et fidem sinceram promoverit, mendacia et superstitionem omnem cum omni impietate et idololatria exciderit ecclesiamque Dei defenderit. Equidem docemus religionis curam imprimis pertinere ad magistratum sanctum.

3. Teneat ergo ipse in manibus verbum Dei, et ne huic contrarium doeeatur, procuret, bonis item legibus ad verbum Dei compositis moderetar populum, sibi a Deo creditum, eundemque in discipliua, officio, obedientiaqne contineat. Judicia exerceat juste judicando, no respi

CAP. XXX.

De Magistkatu. [conf. Aug., Akt. XVI.]

[graphic][graphic]

ciat personam, aut munera accipiat; viduas, pupillos et afflictos asserat, injustos, impostores et violentos coerceat atque adeo et exscindat. Neque enim frustra accepit a Deo gladium (Rom. xiii. 4). Stringat ergo hnnc Dei gladium in omnes maleficos, seditiosos, latrones vel homicidas, oppressores, blasphemos, perjuros et in omnes eos, quos Deus punire ac etiam csedere jussit. Coerceat et haereticos (qui vere haeretiei sunt) incorrigibiles, Dei majestatem blasphemare et Ecclesiam Dei conturbare, adeoque perdere non desinentes.

4. Quod si necesse sit, etiam bello popnli conservare salutem, bellnni, in nomine Dei suscipiat, modo prius pacem modis omnibus quaesierit, nee aliter nisi bello suos servare possit. Et dum haec ex ride facit magistrate, illis ipsis operibus, ut vere bonis, Deo inservit, ac benedictionem a Domino accipit Damnamus Anabaptistas, qui, ut Christianum negant fungi posse officio magistratus, ita etiam negant, quemquam a magistratu juste occidi, aut magistratum bellum gerere posse, aut juramenta magistratui praestanda esse, etc.

5. Sicut enim Deus salutem populi sui operari vult per magistratuni, quern mundo veluti patrem dedit: ita subditi omnes, hoc Dei beneficium in magistratu agnoscere jubentur. Honorent ergo et revereantur magistraturn, tanquam Dei ministrnm: anient eum, faveant ei, et orent pro illo, tanquam pro Patre: obediant item omnibus ejus justis et sequis mandatis: denique pendant vectigalia atque tribnta, et qua? hnjus generis debita sunt, fideliter atque libenter. Et si salus publica patriae vel justitia requirat, et magistratus ex necessitate bellum suscipiat, deponant etiam vitam, et fundant sanguinem pro salute publica magistratusque, et quidem in Dei nomine, libenter, fortiter et alacriter. Qui enim magistratui se opponit, iram Dei gravem in 6e provocat.

Damuamus itaque omnes magistratus contemptores, rebelles, reipublicse hostes, et seditiosos nebulones, denique omnes, quotquot officia debita praestare, vel palam, vel arte renuunt.

Oramus Deum Patrem nostrum in ccelis clementissimnm, ut principibus populi, nobis quoque et universo populo suo benedicat, per Jesum Christum, Dominum et Servatorem nostrum unicum, cui laiis et gloria ac gratiarum actio in secula seculorum. Amen.

THE HEIDELBERG CATECHISM. A.D. 1563.

[The German text is that of the third edition, including the SOth Question (republished, with the old oncography, by Niemeyor, Colleetio Cmf. p. 390, and in the Tercentenary Edition of the German Reformed Church of the United States, 1863), compared with the first edition (accurately republished by A.Walters, Der Heideib, Katechteniu* in seiner Urgestcdt, 1SG4), but in modern spelling, and with some accepted verbal Improvements (such as, in Qn. 1, beides im for beyde in, voUk&mmen for vtilkomlich). The same text, with critical notes, various readings, and Scripture proofs, is given In the revised Issue of myTercentenary Edition (Der Heideib. Katechimiua nach der Ausg. v. 1663 revidirt, etc, Phila., 1S66), for which I had the advantage of using the only extant copy of the editio prineepe, then In possession of my friend, the late Rev. Dr. Treviranus, of Bremen, and bearing the name of its original owner (Prof. H. Wllcken, In Heidelberg, 1563).

The English version, which is much better than the one in common use, was prepared by an able committee, consisting of Rev. Drs. Gerhart, Nevin, Harbangh, Kessler, Zacharlas, aud others, In the Dame and by direction of the Synod of the German Reformed Church of the United States, held iu Harrbbarg, Pa., 1859, and was published In very superior style, as a Tercentenary Editiou, together with lie German and Latin texts (of the third edition), and a valuable introduction by Dr. John W. Nevin, New York, 1863 (pp. 877). It is here inserted by permission of the translators. The German title belnw la an imitation of the title-page of the flrst edition, except the electoral arms. See a full fac-simile In my German edition, 1866.]

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Catechifm

or

CHRISTIAN INSTRUCTION

as conducted in the Churches and Schools of the

Electoral Palatinate.

Printed in the Electoral City
of Heidelberg by

John Mayer.
1563.

Question 1. What is thy only comfort in life and in death?

Answer.

That I, with body and soul, both in life and in death, am not my own, bat belong to my faithful Saviour Jesus Christ, who with his

[ocr errors]

precious blood has fully satisfied for all my sins, aud redeemed me from all the power of the devil; and so preserves me that without the will of my Father in heaven not a hair can fall from my head; yea, that all things must work together for my salvation. Wherefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life, and makes me heartily willing and ready henceforth to live unto him.

QUE8TION 2.

How many things nre necessary for tlee to know, that thou in this comfort mavest live and die happily?

Answer.

Three things: First, the greatness of my sin and misery. Second, how I am redeemed from all my 6ins and misery. Third, how I am to be thankful to God for such redemption.

THE FIRST PABT.

OF MAN'S MISERY.

Question 3.
Whence knowest thou thy misery?

AN8WEH.

Out of the Law of God.

Question 4. What does the Law of God require o us?

Answer.

This Christ teaches us in Stui

« AnteriorContinuar »