Imágenes de páginas
PDF
EPUB

3 I se ta gya tis son

I se se wea ni yoh

To genh ske on weh ji gon he
Nok go wea ni yohs tha.

4 Ta gwa thon dats ka di
Ji gon wea ni yohs tha
Gye ron geh nok a gwa don hets
N'a ge ni gon ra gon.

5 A gwah go no ronh khwa
Gonh sea na yenhs o ni
Ne ji sa ya ta neh ra gwaht'
I se ta gya tis son.

TEYERIHWAHKWATHA 73. P. M.

1 O ne Sa ya ner ko,

Ne ken tyoh kwa gwe gon ;
E so ji yo ton dahk,

Ji non ni sa nak te.

A gwa don hets ka non we se,
Ye ga non nihs ji ji te ron.

2 Ne on gwe ri ya neh,

T'kah wis hen he yonh se,
Ji yah tho ha tehs kenh,
Sa nonh sa do genh ti;

'Ge ni gon ra tyot kon we sax,
Ji non' ron he ra wea ni yoh.

3 Ka nak tats hen rye se,
Ne on gwe ri ya ne,

Ne ji non ni ka yen,
N'a go yen ho gon ah,

A ho te gens' n'a ge Niyoh,
Sha o ri wat a ha nonh stat.

4 Sha go yen ho gon ah,
A gwah a had kah tho:
Ne sha go ye rits he,
Ya go ri wa ra ne,

Ne tka gon te Ro ya nerh ne,
A yets hen ri ka nak ti yoh.

5 En ya go dahs kats ton,
Ne e tho ye te ron;
Sa nonh sa gon tyot kon,
En ye seh yah ra sek,

A don ha rahk wa ta wi he,
Yon he on we ka ni gon ra.

6 I se O Sa ya ner,
A ye sea ni denh ten
Te ya go ton goh ton,
Yonh wen ja yen tah kwen;

O gah se ri ten dye ga n'rak,
Enh son ni ji yen hen yon we.

7 Se ni yoh s'ro wa nen,
O wa gwea ni denh ten;
Ne son gwe ta o gon,
N'ya te yon gwe ta ge :

Ne wa hon ni ya gor ha re,
Ya yont kah tho ji ji te ron.

TEYERIHWAHKWATHA 74.

1 Se wa rih wi yohs ton,

Se was hea non nya tha;
Ji ni se wa rih wen ha we,
N'o rih wa do genh ti.

2 A gwah ka ronh ya geh,
Ni yoh jit hen te ron;
E tho ni tyo de rih wi non,
Ne ka rih wi yohs tahk.

3 Ne ka di wa hon ni,

Te wa rih wa ye na,

S. M.

Nok a gwah te wa no ronh khwak,
Ne ka sih wi yohs tahk.

4 Ta gwen tenr hek nis sa,
Ah skwa ye na wa se:
Se wea ni yoh ji ya gyon he,

N'a gwa nonh we se ke.

5 Nok ta gwa ye na was',
Ne toh sah non wen ton;
N'a ya gwa rih wa ye sah te
N'o rih wa do genh ti.

6 Nok tenh non a gwe gon,
Te wa rih wa no ronhs';
Ne Ni yoh ne shon gwa ni hah,
Shon gwa rih wa yea ni.

7 Ya ga he we ka di,

Ni yoh jit hen te ron,

Ya gon ne we n'on gwa don hets,
E tho na ya wea ne.

TEYERIHWAHKWATHA 75. C. M.

1 Eh tshi te wa thon dats i ih,
A gwe gon ne tyon gweh;

Ji shon gwea ni ta gwad kah tho,
Ne Ye sus Ke ris tus.

2 Ji ok on gwe ryah sa gwe gon,
A on ta yon onh kwe:

E tho ne o nen to genh ske,
Enhs ji se wad kah tho.

3 Yah sa ne tha hon wad kah tho,

Ji de yont kah thon yonhs,

E tho ok en hon wad kah tho,
A go ni gon ra gon.

4 A on ta yon gweh tah kon ne,
A e te wer he ge;

Ni yoh ro yen ah ne Ye sus,
Ne shon gwa wea ni yoh.

5 Ye sus Ke ris tus ya gweh re,
A gwah son ha ji wa;
Ten gwa gah ne ra tye se ke,
Ji ni sa rih wi yoh.

6 Ah skwen ten re ka di non wa,
Ah skwa ye na wa se;

Ji te gwa nonh we ra ton ne,
Nok gwea ni denh ta sehs.

TEYERIHWAHKWATHA 76. C. M.

1 E ne genh ji ti se nonh ton,
Yon gwa don ha he re;

Ne kon di ronh yeh geh ro non,
Te te wa rih wah kwas.

2 Ne ko wa nen a don, ha rahk
Ne wah skwa ton nya se;
Yon gwa rih wa ne ra ax kon,
Ten jon gwah swat he ne.

3 K'a ya ne ren yonk hi ya wi,

Ne ne onh wen ja geh,

O nenh wah shon gwa ton nya se,
Enh shon gwah ne renh si.

« AnteriorContinuar »