Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Δή τότε μούνον έην όσιον γένος υλες Ιούδα.
'Εν δε θεός λαοϊσι μέγα κρείων βασίλευεν.
Είδε, και εντροπάδην φύγαδ' ερρώησε θάλασσα
Κύματι ειλυμένη ροθίω, οδ' άρ' έστυφελίχθη
Ίρός Ιορδάνης ποτί άργυροειδέα πηγήν.
'Εκ δ' άρεα σκαρθμοίσιν απειρέσια κλονέοντο,
Ως κριοι σφριγόωντες ευτραφερω εν αλωή.
Βαιότεραι δ' άμα πάσαι ανασκίρτησαν έρίπναι,
Οία παραι σύριγγι φίλη υπό μητέρι άρνες.
Τίπτε σύγ, αινα θάλασσα, πέλως φύγαό ερρώησας
Κύματι ειλυμένη ροθίω; τί δ' άρ' έστυφελίχθης
Ίρός Ιορδάνη ποτί αργυροειδέα πηγήν;
Τίπτόρεα σκαρθμοίσιν απειρέσια κλονέεσθε,
“Ως κριοί σφριγόωντες ευτραφερω έν άλωή και
Βαιοτέραι τι δ' αρ' ύμμες ανασκιρτήσατ' έρίπναι,
Οία παραι σύριγγι φίλη υπό μητέρι άρνες και
Σείεο γαία τρέουσα θεον μεγάλ' εκτυπέοντα
Γαία θεον τρείουσύπατον σέβας Ισσακίδαο,
"Ος τε και έκ στιλάδων ποταμούς χέε μορμύροντας,
Κρήνηντ' αέναον πέτρης από δακρυοέσσης.

[ocr errors][merged small][merged small]

Philosophus ad regem quendam, qui eum ignotum et

insontem inter reos forte captum inscius damna

verat, την επι θανάτω πορευόμενος, hoc subito misit. Ω ANA, εί ολέσης

με τον έννομον, ουδέ τιν' ανδρών Δεινόν όλως δράσαντα, σοφώτατον ίσθι κάρηνος

a translator." Prose Works, posed to Milton to translate vol. i. 293. It was once prca Homer.

Ρηϊδίως αφέλoιο, το δ' ύστερον αύθι νοήσεις,
Μαψιδίως και αρέπειτα τεόν προς θυμον οδυρή,
Toιόνδ' εκ πόλιος περιώνυμον άλκαρ ολέσσας.

* In Effigiei ejust Sculptorem. ΑΜΑΘΕΙ γεγράφθαι χειρί τήνδε μέν εικόνα Φαίης τάχ' άν, προς είδος αυτοφυές βλέπων. Τον δ' εκτυπωτών ούκ επιγνόντες, φίλοι, Γελάτε φαύλου δυσμίμημα ζωγράφου. . I

rem

4. In edition 1645, thus, tageous idea of the figure of Μαψ αύτως δ' άρ' έπειτα χρόνω μάλα More having laughed at this

his antagonist. But Alexander πολλών οδύρη, Τοιον ' εκ πόλεως

print, Milton replies in his

Defensio pro se, "Tu effigiem The passage was altered, as at « mei dissimillimam, prefixam present, in edition 1673.

"poematibus vidisti. Ego vero,

“ si impulsu et ambitione librarii # Added in the edition of “me imperito scalptori, pro1673. Newton.

pterea quod in urbe alius eo + Of Milton.

« belli tempore non erat, infabre This inscription, a satire on “ scalpendum permisi, id me the engraver, but happily con- “neglexisse potius eam cealed in an unknown tongue, is “arguebat, cujus tu mihi niplaced at the bottom of Milton's mium cultum objicis.” Prose print, prefixed to Moseley's Works, vol. ii. 367. Round it edition of these poems, 1645. is inscribed Johannis Miltoni Angli The print is in an oval: at the Effigies anno ætatis vigesimo angles of the page are the primo. There was therefore some Muses Melpomene, Erato, Ura- drawing or painting of Milton nia, and Clio; and in a back- in 1629, from which this engravground a landscape with Shep- ing was made in 1645, eo belli herds, evidently in allusion to tempore, when the civil war was Lycidas and L'Allegro. Con- now begun. The engraver is scious of the comeliness of his William Marshall; who from person, from which he afterwards the year 1634, was often emdelineated Adam, Milton could ployed by Moseley, Milton's not help expressing his re- bookseller, to engrave heads for sentment at so palpable a dis- books of poetry. One of these similitude. Salmasius, in his heads was of Shakespeare, to. Defensio Regia, calls it com- his Poems in 1640. Marshall's ptulam imaginem, and declares manner has sometimes a neatness, that it gave him no disadvan- and a delicacy discernible through VOL. IV.

A a

much laboured hardness. In the Brand Hollis. [The picture of year 1670, there was another Milton by C. Jansen passed with plate of Milton by Faithorne, the rest of the Hollis property from a drawing in crayons by

into the hands of Dr. Disney, Faithorne, prefixed to his His- who inherited also from Mr. tory of Britain, with this legend, Brand a small silver seal with “ Gul. Faithorne ad vivum delin. which Milton was accustomed " et sculpsit. Joannis Miltoni to seal his letters. On the death

effigies Ætat. 62. 1670.” It of Foster, the husband of Milton's is also prefixed to our author's grand-daughter, it passed through Prose Works, in three volumes, one intermediate hand into the 1698. This is not in Faithorne's possession of Mr. T. Hollis in best manner. Between the two 1761. It bears Milton's arms, prints, hitherto mentioned, al- which were argent, a spread lowing for the great difference eagle with two beads gules, of years, there is very little if legged and beaked sable. Symany resemblance. This last was mons.] (See Ad Patr. note, v. copied by W. Dolle, before Mil- 75.) Another, which had also ton's Logic, 1672. Afterwards belonged to Milton's widow, is in by Robert White; and next by the possession of the Onslow Vertue, one of his chief works, family. This, which is not at in 1725. There are four or five all like Faithorne's crayon-draw. original pictures of our author. ing, and by some is suspected The first, a half length with a not to be a portrait of Milton, laced ruff, is by Cornelius Jansen,

has been more than once enin 1618, when he was only a graved by Vertue: who in his boy of ten years old. It had first plate of it, dated 1731, and belonged to Milton's widow, his in others, makes the age twenty third wife, who lived in Cheshire. one. This has been also enThis was in the possession of graved by Houbraken in 1741, Mr. Thomas Hollis, having been and by Cipriani. The ruff is purchased at Mr. Charles Stan- much in the neat style of painthope's sale for thirty one guineas, ing ruffs, about and before 1628. . in June, 1760. Lord Harrington The picture is handsomer than wishing to have the lot returned, the engravings. This portrait is Mr. Hollis replied, “his lord- mentioned in Aubrey's manu

ship's whole estate should not script Life of Milton, 1681, as “ repurchase it.”

It was

then belonging to the widow. graved by J. B. Cipriani, in And he says, " Mem. Write his 1760. Mr. Stanhope bought it name in red letters on his pictures of the executors of Milton's " which his widowe has, to widow for twenty guineas. The

preserve them." Vertue, in a late Mr. Hollis, when his lodg- Letter to Mr. Christian the seal ings in Covent-garden were on engraver, in the British Museum, fire, walked calmly out of the about 1720, proposes to ask house with this picture by Prior the poet, whether there Jansen in his hand, neglecting had not been a picture of Milton to secure any other portable in the late Lord Dorset's collecarticle of value. I presume it is tion. The Duchess of Portland now in the possession of Mr. has a miniature of his head, when

en

young: the face has a stern seeing the drawing, taking no thoughtfulness, and, to use his notice of the rest, she suddenly own expression, is severe in cried out in great surprise, O youthful beauty. Before Peck's Lord, that is the picture of my New Memoirs of Milton, printed father! How came you by il ? 1740, is a pretended head of And stroking down the hair of Milton in exquisite mezzotinto, her forehead, added, Just so my done by the second J. Faber: father wore his hair. She was very which is characteristically unlike like Milton. Compare Richardany other representation of our son, Explan. N. p. xxxvi. This author I remember to have seen. head by Faithorne was etched It is from a painting given to by Richardson the father about Peck by Sir John Meres of 1734, with the addition of a Kirkby-Belers in Leicestershire. laurel-crown to help the But Peck himself knew that he priety of the motto. It is before the was imposing upon the public. Explanatory Notes on the ParaFor having asked Vertue whether dise Lost, by the Richardsons, he thought it a picture of Milton, Lond. 1734, 8vo. The busts and Vertue peremptorily_an- prefixed to Milton's Prose Works Śwering in the negative, Peck by Birch, 1738, and by Baron replied, “I'll have a scraping 1753, are engraved by Vertue “ from it, however; and let from a bad drawing maile by " posterity settle the difference.” J. Richardson, after an original Besides, in this picture the left cast in plaister about fifty. Of hand is on a book, lettered this cast Mr Hollis gave a drawParadise Lost. But Peck sup- ing by Cipriani to Speaker poses

the

age about twenty five, Onslow, in 1759. It was exewhen Milton had never thought cuted, perhaps on the publication of that poem or subject. Peck of the Defensio, by one Pierce, mentions a head done by Milton an artist of some note, the same himself on board: but it does who did the marble bust of Sir not appear to be authenticated. Christopher Wren in the BodThe Richardsons, and next the leian library, or by Abraham Tonsons, had the admirable Simon. Mr. Hollis bought it of crayon-drawing above mention- Vertue. It has been remodelled ed, done by Faithorne, the best in wax by Gosset. Richardson likeness extant, and for which the father also etched this bust, Milton sate at the age of sixty for The Poems and Critical two. About the year 1725, Essays of S. Say, 1754. 4to. But, Vertue carried this drawing, I believe, this is the same etchwith other reputed engravings ing that I have mentioned above, and paintings of Milton, to Mil- to have been made by old ton's favourite daughter Debo- Richardson 1734, and which was rah, a very sensible woman, now lent to Say's editor, 1754, who died the wife of Abraham for Say's Essays. Old RichardClark, a weaver in Spitalfields, son was not living in 1754. in 1727, aged 76. He contrived There is, however, another etchto have them brought into the ing of Milton, by Richardson, room as if by accident, while he the younger, before he was was conversing with her. At blind, and when much younger

[ocr errors]

than fifty, accompanied with six own name, and the accompanibombast verses,

Authentic ment of this Greek inscription, “ Homer, &c.” The verses are an unperceived reflection on himsubscribed “ J. R. jun.” The self. Vertue's Greek motto is a drawings, as well as engravings, trite and well known couplet of Milton by Cipriani, are many. from the Odyssey. There is a drawing of our author Since these imperfect and by Deacon: it is taken from a hasty notices were thrown togeproof-impression on wax of a ther, Sir Joshua Reynolds has seal by Thomas Simon, Crom- purchased a picture of Milton well's chief mint-master, first in for one hundred guineas. It was the hands of Mr. Yeo, afterwards brought to Sir Joshua, 1784, by of Mr. Hollis. This, a profile, one Mr. Hunt, a printseller and has been lately engraved by picture-dealer, who bought it of Ryland. Mr. Hollis had a small a broker; but the broker does steel puncheon of Milton's head, not know the person of whom a full front, for a seal or ring, he had it. The portrait is dressed by the same T. Simon, who did in black, with a band; and the many more of Milton's party in painters mark and date are the same way. The medal of Go S. C. 1653." This is written Milton struck by Tanner, for on the back.

“ This picture beauditor Benson, is after the old “ longed to Deborah Milton, who plaister-bust, and Faithorne's was her father's amanuensis : crayon-piece, chiefty the latter. « at her death was sold to Sir So is the marble bust in the “ W. Davenant's family. It was Abbey, by Rysbrack, 1737. painted by Mr. Samuel Cooper, Scheemaker's marble bust, for “ who was painter to Oliver Dr. Mead, and bought at his “Cromwell, at the time Milton sale by Mr. Duncombe, was was Latin Secretary to the professedly and exactly copied “ Protector. The painter and from the plaister-bust. Fai

poet were near of the same thorne's is the most common re- age; Milton was born in 1608, presentation of Milton's head." and died in 1674, and Cooper Either that, or the Onslow " was born in 1609, and died in picture, are the heads in Bert- “ 1672, and were companions ley's, and Tickell's, and Newton's " and friends till death parted editions. All by Vertue. Mil- “ them. Several encouragers and ton's daughter Deborah above “ lovers of the fine arts at that mentioned, the daughter of bis “time wanted this picture; parfirst wife, and his amanuensis, “ticularly, Lord Dorset, John told Vertue, that “ her father “Somers, Esquire, Sir Robert “ was of a fair complexion, a “ Howard, Dryden, Atterbury, « little red in his cheeks, and “ Dr. Aldrich, and Sir John

light brown lank hair.” Letter « Denham." Lord Dorset was to Mr. Christian, ut supr. MS. probably the lucky man; for this Brit. Mus.

seems to be the very picture for It is diverting enough, that M. which, as I have before observed, Vandergucht engraved for Ton- Vertue wished Prior to search in son's edition, 1713, a copy of Lord Dorset's collection. Sir Marshall's print, 1613, with his Joshua Reynolds says,“ The pic

« AnteriorContinuar »