Imágenes de páginas
PDF
EPUB

andrine Chronicle speaks to the same purpose: Εγεννηθη δε και αλλος εκ της φυλης τα Χαμ, Xες ονοματι, και Αιθιοψ, ότις εγεννησε τον Νεμβρωδ γιγαντα. The Cuseans then, however they may be sometimes styled Ethio, pians, were no other than Arabians. And hence it was that the Cusean provinces in Egypt were thus interpreted. It is now very plain why Phaccusa or Cushan, together with the nome of Heliopolis, (of which it seems to have been a portion) were called Arabian : even from the Arabians, or, as they were originally styled, the Cuseans, who possessed them; and at their departure bequeathed their name to them. The Greeks therefore expressed themselves ll, when they first distinguished these nomes; which they should not have styled Nομοι της Αραβιας, but των Apaßw: not Arabian nomes, but nomes of the Ara

Libyans, that handle the shield; and the Ludim, that handle bi and bend the bow." Cush is not here Arabia or the Arubian ; but, as it is rendered, the Ethiopian. The Ethiopians were of the same family as the Arabians ; and, like them, came from Babylonia ; of which there are many traces. The first province of Ethiopia from Egypt is the land of Sennaer at this day. In short, the Cuseans were twofold, both called Ethiopians ;

οι μεν δυσσομενα Υσεριoνος, οι δ' ανιοντος.

*The eastern were more generally termed Arabians. Of both these nations Herodotus gives a very distinct and satisfactory account, lib. 7. cap. 70. Hyde is therefore wrong, cap. 2. pag. 28 : Er dictis constat quod Cush semper in S. Bibliis sit Arabia.

[ocr errors]

bians : which would have been a truer interpretation of Tabir Cushan, as they were not denominata ed from their situation, but from the nation that. once possessed them.

These strangers therefore who settled in Egypt were no other than the Cuseans; and have been styled Arabian shepherds : for all the primitive Arabians were nomades or shepherds. : This people becoming lords of the country, undoubtedly chose where seemed most eligible; and their profession would lead them to the best of the land for pasturage : in which respect Goshen had not its equal. For it was part of the mediov Asyuara, the rich champain of Egypt : so that this circumstance among others would induce one to suppose that they settled here. This is confirmed by the worship which they established in these parts ; the cities they built, and the name that they bequeathed to the province. In the Mosaïc account, the land of Goshen is repeatedly said to be in the land of Egypt, in the " best of the land :” and yet the Seventy call it Γεσσεμ της Αραβιας : which could arise from no other reason but its being the land of Cushan, which was interpreted Arabian : for in 69 Arabia it was not

69 Many have thought, that the place given to the children of Israel for their abode in Egypt was at Heliopolis, or in the vicinity of it: which was the situation of the Cusean nome, called by Ptolemy Phaccusa. But they were at a loss to determine where

situated. In our translation we call the place, where I suppose them to settle, Goshen; which may perhaps sound somewhat remote from what I suppose it to represent. The original is qwa, and may fairly be rendered Gushan : which amounts only to a different dialect ; and, like Coptis, Kuptis, A.JurTOS, Ægyptus, relates to one and the same place. This is plain from Bar Bahlul, the Syriac Lexicographer; who always expresses Goshen by ywa, Cushan ; and interprets it Cushatha, or the land of the Cuseans. Oriental evidence must in this case be esteemed of consequence; and is a confirmation of what I maintain.

According to the above determination, the place where the children of Israel resided in Egypt was in the principal Arabian nome; at the extreme and highest part of lower Egypt, called Cushan. This agrees well with what is said of Joseph ; that he 70 “ made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen :" which term of going up must have its weight; and cannot be made

either Heliopolis itself was, or its environs, which they contínually misplaced. Zonaras, speaking of Pharaoh's admitting Jacob and his family into Egypt, says, that he placed them at Heliopolis: Και μαθων ποιμενας ειναι τες μετ' αυτά, συνεχώρησεν αυτοις την εν Ηλια Tohti xaTOIxnow. vol. 1. cap. 11. According to the later division of the country, it might not improperly be esteemed to have been part of the Heliopolitan nome.

70 Gen. 46. v. 29.

to agree with any other situation, that has been attributed to this land. And it is a circumstance not to be overlooked : for the sacred writer speaks always with meaning and precision. That the residence of Pharaoh, and the chief scene of all the wonderful transactions was in lower Egypt, may be inferred from many passages in Scripture. This part of the country, being very broad at its basis, and by degrees tapering towards a point, was supposed by 74 Strabo to be like the Greek letter v inverted. Scylax Caryandensis thought it resembled an ax or hatchet : 72 Εςι δε η Αιγυπτoς τoιαδε την ιδεαν όμοια σελε*. But the natives esteemed it to be more like the section of a pear : on which account it was styled by them, and by the Hebrews, Rab and Raab; and by the Arabians Rib and Airib, Tellus piriformis : and this very part of the country, that now reaches from overagainst Cairo downwards towards Rosetta, is called 73 Erib at this day. The sacred writers, in speaking of the wonderful occurrences which their forefathers had been witnesses to in these parts, refer

71 Vol. 2. pag. 1133.
72 Geogr. Vet. vol. 1. pag. 43.

73 Leo Africanus calls it Errif. Ab Alcairo Rosetum oram rocant Errifiam: ab Aleairo ad Bugiæ confinia Sahid Tota Ægyptus cum sit fertilissima, Sahidica tamen provincia reliquas partes, omnis generis leguminum, animalium, pullorum, linique copia antecellit : Errifia fructibus et orizá. lib. 8. This is the medio Anyuwte of Herodotus.

66

them sometimes to the land of Ham in general: but at other times they are more determinate; and speak of them as particularly transacted in Raal or lower Egypt. 74“ I will make mention of Rahab and Babylon.", 75" Thou hast broken Rahab in

pieces, as one that is slain : Thou hast scattered " thine enemies with thy strong arm." And Isaiah still more expressly; 78 " Awake, awake, put on “strength, O arm of the Lord ;-Art thou not it " that hath cut " Rahab, and 78 wounded the Dra

gon ?i.e. Pharaoh, who is often alluded to under that name. This may be learned from a similar passage in Ezekiel : 79 " Speak, and say, Thus saith " the Lord God; Behold, I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in “the midst of his rivers, which hath said, My river

ho

34 Psalm 87. v. 10. 75 Psalm 89. v. 10. 76 Chap. 51. v. 9.

17 Among the Punic remains at Malta is a hill, which is still called Gibel al Ruhab, for the same reason that the country of lower Egypt was so named; being of a conical or triangulas figure, like the cowl of a monk's hood. Gibel al Rahab sic dictus ratione et occasione figuræ, quæ ad instar cucullati cuicunque mare de subter transeunti apparere videtur. Abela Malta. pag. 49. cap. 68. edit. Lat.

78 In the Vulgate, Numquid non Tu-vựlnerasti Draconem? Thou didst divide the sea by thy strength : thou brakest the “ heads of the dragons in the waters." Psalm 74. v. 13. 19 Chap. 29. v. 3. VOL. VI,

K

« AnteriorContinuar »