Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INDEX.

Ak wa don hetst eght se nean dóh
A ah skwea non na ki.....
A gwe gon ye na ge re nyon..
Agwe ri ri no ronhk' Ni yoh.
A ge
Ni yoh wa go nen ton.
A gwe gon tya ga weh tah kon.
D'ne sek Sa ya ner ka non we.
Ethoh ke wah son da deh kwe.
Enh skat ok o hen ton Ni yoh..
Gye ron geh ken he yonhs...
Ho san nah Ye sus e ne gen.
I se Sogh when tsy a gwè gouh
I se San di yough kwa gwègouh.
I se Eght si se wa ya ner.
I nonh ne a ge ni gon ra....

.....

[ocr errors]

...

[ocr errors]
[ocr errors]

• ... •

Jad kah thoh ji ni shon gwa wi.
Jeht n'a gwa don hets ken wen te..
Ji ni ya wea onh tyo ga rahs.
Jeht te se rih wah kwe.....
Jeht n'a gwa don hets sat kets koh.
Ka ro Sa ni gonh ri yoh stonh.....
Ka se neh ne Ke ris tus neh..
Ka ro sha gat ka rea na se....
Ken ten rat yoh ron gat.
Ka ronh ya gon yo don ha rahk.
Ke ris tus shot kets kwen...
Ne Ro yà ner, Rak ha wì se..

[ocr errors]

...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Page.

4

8

50

52

62

65

55

38

45

34

33

3

5

5

[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

....

Ni yoh son gwean dea rouh...
Ne shon gwa ya tis son...
Ni yoh shon gyo rya ne ronhs..
Ne ji yo we yenh ston....
Ne Ro ya ner ken thọ.
Ne ji ya go ya ta nets khah.
Ne enh she
Jen ha yen..
Ne ra ya ta no ron go wah...
Nen shak to genst' yo neh ra gwaht.
N'o nen kanh ra wah ton ta ne.
Ne kah sea na o gon...
Ne sa shats tenh se ra gwe gon.
Ni yoh ra on we senh tse ra..
Ne o nen shot kets kwen...
Ni yoh tha ya ta gwe ni yoh..
O ne wea nya we eh se ron...
Onen ya shon ra wat.
On
ri e ne gen....
O sa ya ner ta gwa thon dek.
Onht o ni ne a gon he ge..
O sa ya ner ask hen ten se..
O Ne Sa ya ner ko’....
O sa ya ner ah skin ten re....
O ni yoh gwa nen tonhs...
On gyon ha ne shon
O Sa ya ner toh sa.
Ra ge nih te wa gah ja te..
Ra on ha ne shon gwa he wi..
Ra ge nih a gwe ri..
Ra o hen ton ne Je ho vah.

gwe

gwa

..

6126364

[ocr errors]
[ocr errors]

....

....

[ocr errors]

ni hah.

[ocr errors]

Page.

12

17

19

26

32

35

36

48

49

56

57

66

68

71

6

21

27

30

32

53

75

63

64

70

72

7

14

23

42

··

Sha gya ta gwenh ne ras hat ste...
Sad kah thoh shon gwah ne renh syonh.
Shi ha di nonh ne kats he nen.
Se wat kah thoh non wa...
Sa wenh weh ni s'ra de.
Skets koh n'a don hets..
gwa
She no ronh kwa ne son gwe ta..
Sa
ya ah skwa tyen hah se..
Sa ya ner o nen kenh ya gwe.
Sa
ner ah sat ken se ha.
ya

ner

Sa ya ner wa kyen wa het ken..
Sa tea ni gon ra renh.....
Sa ya ner eh yenh skwaht ka we..
Se wea ni yo ta gwa thon dats..
Tyoh na wa det o'ne gwenh sa..
Tenh non tya ge weh tah kon hak..
Te wa ton ronh ra oh sea na..
Te gon
nonh we ra tonhs.

....

..

[ocr errors]

.......

[ocr errors]

Wak hwis henh ne ka rih wax henh...
Wa gwen hah se ji na a wen...
Ya go das kats ex ha o gon...
Yo neh ra gwaht ro nek hwa onh.
Ya go dahs kats ne thoh..
Ye sus ra ya ta gwe
ni yo.
Ye sus ro dens hen nyon..
Ya dahs kats n'ya go thon de.
Ye sus g'no ronh khwa sah sea na..
Yeh wis ta ex ne yoh tha re.

go

[ocr errors]
[ocr errors]

....

Page.

10

13

24

28

30

39

43

44

46

51

54

59

60

69

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Printed at RUTHVEN'S Book & Job Office, &c. King-Street,
Hamilton, Upper Canada.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »