Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INDEX.

Ak wa don hetst eght se nean doh

A ah skwea non na ki....

A gwe gon ye na ge re nyon..

A

Agwe ri ri no ronhk' Ni yoh...
ge Ni yoh wa go nen ton..
A gwe gon tya ga weh tah kon.
D'ne sek Sa ya ner ka non we...
Ethoh ke wah son da deh kwe...
Enh skat ok o hen ton Ni yoh.

Gye ron geh ken he yonhs..

Page.

4

8

50

52

62

65

55

38

45

34

Ho san nah Ye sus e ne gen.

I se Sogh when tsy a gwè gouh
I se San di yough kwa gwègouh.
I se Eght si se wa ya ner..
I nonh ne a ge ni gon ra..

33

3

15

5

31

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Jad kah thoh ji ni shon
Jeht n'a gwa don hets ken wen te..
Ji ni ya wea onh tyo ga rahs.

Jeht te se rih wah kwe..

[ocr errors]

Jeht n'a gwa don hets sat kets koh.
Ka ro Sa ni gonh ri yoh stonh.
Ka se neh ne Ke ris tus neh.
Ka ro sha gat ka rea na se...
Ken ten rat yoh ron gat.
Ka ronh ya gon yo don ha rahk.
Ke ris tus shot kets kwen...
Ne Ro yà ner, Rak ha wì se.

41

61

7

9

10

47

50

67

2

Ni yoh son gwean dea rouh...
Ne shon gwa ya tis son...
Ni yoh shon gyo rya ne ronhs..
Ne ji yo we yenh ston...
Ne Ro ya ner ken tho.
Ne ji ya go ya ta nets khah.

Page.

3

12

17

19

Ne enh she jen ha yen..

Ne ra ya ta no ron go wah.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

....

66

68

71

[ocr errors]

6

21

Nen shak to genst' yo neh ra gwaht.
N'o nen kanh ra wah ton ta ne..
Ne kah sea na o gon...............
Ne sa shats tenh se ra gwe gon.
Ni yoh ra on we senh tse ra...
Ne o nen shot kets kwen...
Ni yoh tha ya ta gwe ni yoh...
O ne wea nya we eh se ron..
Onen

shon ra wat. ya

...

On gwe ri e ne gen...
O sa ya ner ta gwa thon dek.
Onht o ni ne a gon he

ge.

O sa ya ner ask hen ten se..
O Ne Sa ya ner ko'......
O sa ya ner ah skin ten re......
O ni yoh gwa nen tonhs.....
On

ha ne shon gwa ni hah.

gyon O Sa ya ner toh sa.

Ra ge nih te wa gah ja te.

[ocr errors]

Ra on ha ne shon gwa he wi..

Ra

ge

nih a gwe ri...

Ra o hen ton ne Je ho vah.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

7

14

6126364

23

42

Page.

Sa

Sha gya ta gwenh ne ras hat ste...
Sad kah thoh shon gwah ne renh syonh..
Shi ha di nonh ne kats he nen...

Se wat kah thoh non wa.
Sa wenh weh ni s'ra de..
Skets koh n'a

Sa

gwa

....

[ocr errors]

She no ronh kwa ne son gwe ta..
ya ner ah skwa tyen hah se..
Sa ya ner o nen kenh ya gwe.
Sa

ya ner ah sat ken se ha.

Sa ya ner wa kyen wa het ken..

Sa tea ni gon ra renh....

[ocr errors]
[ocr errors]

ya ner eh yenh skwaht ka we...
yo ta gwa thon dats..

Se wea ni

Tyoh na wa det o'ne gwenh sa...

Tenh non tya ge weh tah kon hak..

Te wa ton ronh ra oh sea na...

Te gon nonh we ra tonhs.

10

13

24

28

....

30

don hets.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

60

69

48

57

58

74

[blocks in formation]

Ye sus g'no ronh khwa sah sea na..

Yeh wis ta ex ne yoh tha re.

Printed at RUTHVEN'S Book & Job Office, &c. King-Street,
Hamilton, Upper Canada.

45

59

ER

« AnteriorContinuar »