Imágenes de páginas
PDF
EPUB

5 O en seh sat kets koh,

En ti seh tah kon ki,
Ke ris tus enh ya ga en yon
Sat se ron nyah kwen thoh se ke.

6 Ne ji ni yo tye ren,
E ne gen non ka dih ;
Ke ris tus tse ra gon Ni yoh:
Ji ra we yen deh tah kon na.
7 Ne ji yes hen te ron,
Ne na Ro nih ne hah
Ne ro ya ta do genh ti geh,
Ra wea ni yoh ka ronh ya geh.

Teyerihwahkwatha 74. S. M, E nen shot kets kwen,

N Ne neh ji tyoh ren ton;

Ne neh ji tyeh ya ni yon te,
Ro hen ton shot kets kwen.

2 Ne ya ih he yonh se,

Ta we nen jont kets ko:
Ji tyo dah sa we ne A ton,
A gwe gon ne on gweh,
3 Ne ne ron he on weh,

Ne neh O Ke ris tus:
A gwe gon en jon don he te,
Ji ro ni ten rehs kon.

4 En jont kets ko na ah, En tya ga weh tah kon,

E ne gen ji yes hen te ron, Sha gat Ni yoh K'ris tus. 5 Ne nea ne Ro ni nah,

Ni yoh yes hen te ron ;
Ne nea ne jit ho nak tis son,
N'yen hen we ro nen dont.
6 Ro ya ta do genh ti

Ka ronh ya gonh t'ka yen
Sho do hets tah kon ne Ni yoh
Ne na sho don ho tonh.

Teyerihwahkwatha 75. C. M.
E wea ni yo ta gwa thon dats,
Ji gwea ni denh ta se;

Ne tyot kon ah skwen tenr he ge,
Ji teh skwa ga ne re.

2 Sa ne gwa ni gonh rak sa ton,
Toh sa ta gwah re waht',
Ne ji sa tea ni ten rehs kon,
Ta gwen tenr hek nis sa.

3 Nok ta gwa thon dats ji non wa,
Ja
gwa dat re wah tha:

Ji ko wa nen gwa ye sah ton,
N'on gwa ni gon ra gon.

4 Yah tya ye he we ji ni gon,
Ne ya gwa nonh ton yonhs;
Ne ka rih wak shenh na ho ten,
Gwa ni gonh rak sa ton.

5 A gwah o ni gwa ye sah ton,
Ne ya gwa wea na geh,

Tyot kon ne yon gwah tha ra gwen,
Ne ka rih wa ne ren.

6 O ni ji ni ya gwa tyer ha,
Yon gwa rih wa ne ren;
Ro wa nen yon gwa ye sah ton,
Ne ka rih wi yohs tahk.

Ο

Teyerihwahkwatha 76. C. M.
N gyon ha ne shon gwa ni hah,
Ka ronh ya geh teh si de ron,

Sah sea na do genh ti o ni,
Se wea ni yo ji nenh sye re.
2 Neo ni ne ka ronh ya geh,
Ne o ni ji yonh wen ja de;
Yo ronh ya geh ro non o gon,
A gwe gon ne on gwe ho gon.
3 Ni ya de weh ni se ra geh,
Ta gwa na ta ra non denh sek,
Enh sah tah ten a gwa don hets,
To sa a on gwah sha ri ne.

I

4 Te wa dea na ge rah ton geh,
gen i se ne a gwe gon,
Ne ne en seh sya ta gwah se,
Ne ne kon dih se ro hen se.

5 Ne en ja gwa dat re wah te, Ji ni yon gwa rih wa ne ren,

Ne nea ne on gwe ho gon geh,
O nen tenh' i se geh Ni yoh.
6 Ise ne sa shats tenh se ra,
I se ne son we senh tse ra;
Oni ne ji non ta weh te,
O ni ne ji ni yen hen we.

Teyerihwahkwatha 77. C. M.
Iyoh tha ya ta gwe ni yoh,
Ne ne ka ronh
ya geh;

N1

I' ne shon

gwa ni ha Ni yoh, Ne shon gwa no ronh khwa.

2 Ne enh tshi te wa wea na ten,
Ji shon gwa no ronh khwa :
Sa ronk a gwa de rea na yent,
O sea ni ten reh skonh.

3 A gwa dea ni gonh ron ni ah,
Ne wa gi tenh the on:
Wa ge rih wa ne ra ax konh,
Yah te wa gya ne re.

4 Ne wa gon yea ni denh ta se,
Ne a gwe ryah sa gon,
Sa thon dek ne go no ronh khwa,
Ne ne a ga ron ke.

5 Sa wea na do genh ti o gon,
A go nen don he ke;
Ni ya de weh ni se ra geh,
Ji nen we ni gon hes.

6 Eh tshi te wa wea non dye se,
O ne on gwa Ni yoh :

E tho non we shon gwen ten re,
I gen ro ni ten ron.

7 Ne na en tya ga weh tah kon,
En hon wa ni denh ten,
Ne nea ne ron he Ra ni ha,
Ne je ni yen hea we.

8 Wa hon ni shon
gwen he
Ne ne onh wen ja geh,
Ji ni yon gwa rih wa ne ren,
O ni ya gwa na se.

ya seh,

9 Ne on gwa ni gonh ra o gon,
Ne ji yo denh the on;
Yon gwa rih wa ne ra ax kon,
Ne na ro rih syon gwen.

Teyerihwahkwatha 78. 4 6's. § 28's.

Sa

0

ya ner toh sa,
Ne a sa dah ron ti,
Ne ne ji skonh son ti,
Jiige wa gi tenht.

Gea ni denh tha eh gya ta re,
Ji wa het ken sa rih was ton.

2 Wa ge ni gon ra nenhs,
Ne ji ni gon ho tenh;
Wa ge rih wan hih se,
Ji ni wa ga tye ren

« AnteriorContinuar »