Imágenes de páginas
PDF
EPUB

5 O en seh sat kets koh,
En ti seh tah kon ki,

Ke ris tus enh ya ga en yon
Sat se ron nyah kwen thoh se ke.
6 Ne ji ni yo tye ren,
E ne gen non ka dih ;

Ke ris tus tse ra gon Ni yoh : Ji ra we yen deh tah kon na. 7 Ne ji yes hen te ron,

Ne na Ro nih ne hah

Ne ro ya ta do genh ti geh,
Ra wea ni yoh ka ronh ya geh.

NE

Teyerihwahkwatha 74. S. M. E o nen shot kets kwen, Ne neh ji tyoh ren ton; Ne neh ji tyeh ya ni yon te, Ro hen ton shot kets kwen, 2 Ne ya ih he yonh se, Ta we nen jont kets ko: Ji tyo dah sa we ne A ton, A gwe gon ne on gweh. 3 Ne ne ron he on weh, Ne neh O Ke ris tus: A gwe gon en jon don he te, Ji ro ni ten rehs kon.

4 En jont kets ko na ah,

En tya ga weh tah kon,

E ne gen ji yes hen te ron,
Sha gat Ni yoh K'ris tus.
5 Ne nea ne Ro ni nah,
Ni yoh yes hen te ron ;
Ne nea ne jit ho nak tis son,
N'yen hen we ro nen dont.
6 Ro ya ta do genh ti

Ka ronh ya gonh t'ka yen
Sho do hets tah kon ne Ni yoh
Ne na sho don ho tonh.

Teyerihwahkwatha 75. C. M.

E wea ni

SE

yo

ta gwa

thon dats,

Ji gwea ni denh ta se;

Ne tyot kon ah skwen tenr he
Ji teh skwa ga ne re.

2 Sa ne gwa ni gonh rak sa ton,
Toh sa ta gwah re waht',
Ne ji sa tea ni ten rehs kon,
Ta gwen tenr hek nis sa.

ge,

3 Nok ta gwa thon dats ji non wa,
Ja gwa dat re wah tha:

Ji ko wa nen gwa ye sah ton,
N'on gwa ni gon ra gon.

4 Yah tya ye he we ji ni gon,
Ne ya gwa nonh ton yonhs;
Ne ka rih wak shenh na ho ten,
Gwa ni gonh rak sa ton.

5 A gwah o ni gwa ye sah ton,
Ne ya gwa wea na geh,

Tyot kon ne yon gwah tha ra gwen,
Ne ka rih wa ne ren.

6 O ni ji ni ya gwa tyer ha,
Yon gwa rih wa ne ren;

Ro wa nen yon gwa ye sah ton,
Ne ka rih wi yohs tahk.

Teyerihwahkwatha 76. C. M.
N gyon ha ne shon gwa ni hah,
Ka ronh ya geh

[ocr errors]

teh si de ron,

Sah sea na do genh ti o ni, Se wea ni yo ji nenh sye re. 2 Neo ni ne ka ronh ya geh, Ne o ni ji yonh wen ja de; Yo ronh ya geh ro non o gon, A gwe gon ne on gwe ho gon. 3 Ni ya de weh ni se ra geh, Ta gwa na ta ra non denh sek, Enh sah tah ten a gwa don hets, To sa a on gwah sha ri ne. 4 Te wa dea na ge rah ton geh, I gen i se ne a gwe gon, Ne ne en seh sya ta gwah se, Ne ne kon dih se ro hen se. 5 Ne en ja gwa dat re wah te, Ji ni yon gwa rih wa ne ren,

Ne nea ne on gwe ho gon geh,
Onen tenh' i se geh Ni yoh.
6 Ise ne sa shats tenh se ra,
I se ne son we senh tse ra;
O ni ne ji non ta weh te,
O ni ne ji ni yen hen we.

N

ni yoh,

Teyerihwahkwatha 77. C. M.
yoh tha ya ta gwe
Ne ne ka ronh ya geh;
I' ne shon gwa ni ha Ni yoh,
Ne shon gwa no ronh khwa.
2 Ne enh tshi te wa wea na ten,
Ji shon gwa no ronh khwa :
Sa ronk a gwa de rea na yent,
O sea ni ten reh skonh.

3 A gwa dea ni gonh ron ni ah,
Ne wa gi tenh the on:

Wa ge rih wa ne ra ax konh,
Yah te wa gya ne re.

4 Ne wa gon yea ni denh ta se,
Ne a gwe ryah sa gon,

Sa thon dek ne go no ronh khwa,
Ne ne a ga ron ke.

5 Sa wea na do genh ti o gon,

A go nen don he ke;

Ni ya de weh ni se ra geh,
Ji nen we ni gon hes,

6 Eh tshi te wa wea non dye se,
O ne on gwa Ni yoh :

E tho non we shon gwen ten re,
I gen ro ni ten ron.

7 Ne na en tya ga weh tah kon,
En hon wa ni denh ten,

Ne nea ne ron he Ra ni ha,
Ne je ni yen hea we.

8 Wa hon ni shon gwen he ya seh,
Ne ne onh wen ja geh,

Ji ni yon gwa rih wa ne ren,
O ni ya gwa na se.

9 Ne on gwa ni gonh ra o gon,
Ne ji yo denh the on;

Yon gwa rih wa ne ra ax kon,
Ne na ro rih syon gwen.

Teyerihwahkwatha 78. 4 6's. & 2 8's.

[ocr errors]

Sa

ya ner toh sa,

Ne a sa dah ron ti,
Ne ne ji skonh son ti,
Jiige wa gi tenht.

Gea ni denh tha eh gya ta re,
Ji wa het ken sa rih was ton.

2 Wa ge ni gon ra nenhs,
Ne ji ni gon ho tenh;
Wa ge rih wan hih se,
Ji ni wa ga tye ren

« AnteriorContinuar »