Imágenes de páginas
PDF
EPUB

a pau

[ocr errors]

loa ia oe, e lawe aku lo, a me ka poe kanaka kahioe i keia kiaha o’u, aka hoi, ko. aole ko’u makemake e hana- 44. A o ka mea nana e kuia, aia o kou.

makaia mai, waiho ae la ia i 37. Hoi mai la ia, loaa iho hoailona na lakou, i ae la, o la lakou ia ia e hiamoe ana, i ka mea a’u e honi aku ai la, mai la ia ia Petero, E Simo- oia no ia, e hopu a alakai aku na e, ke hiamoe nei anei oe? ia ia. aole anei e hiki ia oe ke ma- 45. A hiki mai la ia, alaila kala i hookahi hora?

hele koke ae la ia io na la, i 38. E makala oukou a e ae la, E Rabi, E Rabi, a hopule, o hoohihiaia mai oukou; ni ae la ia ia. ua makemake ka naau, akao 46. Lalau iho la ko lakou ke kino, ua nawaliwali ia. lima ia ia, hopu iho la.

39. Hele hou aku la ia, 47. A o ke kahi o lakou e pule aku la i ua mau olelo la ku ana malaila, unuhi ae la

ia i kana pahi kaua, hahau 40. A hoi mai la ia, loaa iho la i ke kahi aipuupuu o hou no lakou e hiamoe ana, ke Kahuna nui, a moku ae la no ka mea ua maaloeloe, ko la- kona pepëiao. kou maka, aole pae lakou i 48. Pane aku la Iesu i aku ike i ka mea e olelo aku ai la ia lakou, Ea, I hele mai ia ia.

nei anei oukou iwaho nei, me 41. Hele hou mai la ia ia na pahi a me na newa, e hopu lakou, o ke kolu ia o kona he- mai me he powa la wau? le ana mai, i mai la ia ia la- 49. Me oukou au i noho ai kou, E hiamoe aku oukou, e iloko o ka luakini, i ke ao ana ku ka luhi: ua pau, ua hiki aku i kela la i keia la, aole mai nei ka hora, aia hoi, ua oukou i hopu mai ia'u, aka kumakaiaia ke keiki a ke ka- ua ko iho nei no ka palapala i naka i ka lima o ka poe hewa. kakauia'i.

42. E ku nui ae iluna, e 50. Haalele iho la kana haele kakou; aia hoi, ke ko- poe haumana a pau ia ia, hee koke mai nei ka mea nana aku la. wau e kumakaia mai.

51. Hahai aku la ia ia ke 43. I kana olelo ana, wiki- kabi kanaka opiopio, e aahua wiki mai la o Iuda, ke kahi o ana i ke kapa olona ma ka ili, ka poe umikumamalua, oia pu lalau iho la ka poe koa ia ia: mai me na kanaka he nui loa, 52. Haalele iho la ia i ke me na pahi-kaua, a me na ne- kapa olona, a holo wale aku wa, na ka poe Kahuna nui la. mai, a me ka poe Kakau-ole- 53. Alakai aku la lakou ia Hoole Petero i kond

MARAKO.

ike ana o Iesu Kristo.

me ka

Iesu i ke Kahuna nui, ua oia no, a e ike mai aunei ouakoakoaia

pu

mai la no me ia kou i ke Keiki a ke kanaka ka poe Kahuca nui a pau, a nei, e noho ana i ka lima

poe Kakau-olelo, a me akau o ka mana, a e hele mai ka poe kahiko.

ana maluna iho o ke ao o ka 54. Hahai aku la no o Pe- lani. tero ia ja mahope wale aku 63. Alaila haehae ae la ke no, a hiki i ka hale o ke Ka- Kahuna nui i kona kapa, i ae huna nui, a noho pu ia me ka la, No ke aba la kakou e mapoe aipuupuu e lalana ia ia kemake hou ai i mea hoike iho i ke ahi.

mai? 55. Imi iho la ka poe Ka- 64. Ua lohe ae la oukou i huna nui a me ka poe alii i kona hoohiki ino ana, pehea olelo no Iesu e make ai, aole la ko oukou manao la? Hoonae i loaa.

hewa mai la lakou a pau ia 56. A he nui no hoi ka poe ia, e pono no ia e make. i wahahee mai ia ia aole nae i 65. Kuhakuha aku la ke pili pu ka lakou olelo. kahi poe ia ia, uhi iho la ke

57. Ku ae la ke kahi mau kabi poe i kona maka, kuikui mea iluna i wahahee mai ia aku là ia ia me ka i aku, E, ia, i mai la,

E hai mai; a kuikui aku la ka 58. Ua lohe no maua i ka- poe ilamuku ia ia ma ko lana mea i olelo mai ai, E wa- kou poho lima. wahi au i keia luakini i ha- 66. I ko Petero noho ana naia e ka lima, a na’u e kuku- ilalo i ka pa, hele mai la ke lu hou me ka lima ole, a po kahi kaikamahine o ke Kaakolu no paa.

huna nui; 59. Aole nae e pili pu ka 67. A ike mai la ia ia Pelaua olelo.

tero e lalana ia ia iho, nana ae 60. Ku ae la iluna ke Ka- la ia ia ia, i ae la, O oe paha huna nui iwaepa konu olakou, ke kahi me Iesu ka Nazarininau aku la ia lesu, i aku la na? Aole anei oe e ekemu mai? 68. Hoole aku la ia, i aku heaha la keia mea a laua e la, Aole au ike ia ia, aole au hoike mai la ia oe?

lohe pono i kau mea i olelo 61. Paa iho la kona waha maila. Alaila hele aku la ia aole i ekemu iki mai. Ninau iwaho i ka paka, a kani mai hou aku la ke Kahuna nui ia la ka moa. ia, i aku la, 0. oe no anei ka 69. Ike hou mai la ke kaiMesia, ke Keiki a ka mea kamahine ia ia, a olelo ae la i kiekie?

ka

ana malaila, Oia 62. Olelo maila Iegu. Ae, nei no ke kahi me lakou..

рое е

170. Hoole hou aku la ia, 5. Aole Iesu i ekemu iki a mahope iho i ae la ka poe e aku, no ia mea, kahaha iho la ku ana malaila ia Petero, Oia ko Pilato naau. io, ooe no ke kahi o lakou, 6. Eia ke kahi hana ana i no ka mea, no Galilaia oe, a kela ala-aina, o ka wehe aku ua hoike mai kou leo ia oe. i ke kahi kanaka pio na lakou,

71. Ilaila kona pili ana ko- i ka lakou mea makemake ai. na mau walu, a me ka hoohi- 1. Malaila no ke kahi, o ki ino ana, Aole au ike ia ka- Baraba kona inoa, ua nakinanaka a oukou i olelo mai nei. ki pu ia me ka poe i kipikipi,

172. Kani hou mai la ka oia no nae ka i pepehi wale ja moa, o ka lua ia o ke kani kipikipi ana. aná, Alaila manao iho la o Pe- 8. Alaila nonoi aku la ia ia tero i ka Iesu olelo ana mai ka nui o kanaka, me ka leo ia ia, Aole e hiki i ke kani nui loq, e hana mai ia no laana o ka moa ku alua, ekolu kou e like no me kana hana au hooleole ana mai ia'u. No- mamua. onoo ae la ia me ka ue nui 9. Pane' aku la Pilato ia la. loa.

kou i aku la, Ke makemake

nei anei oukou e wehe aku MOKUNA XV. au i ke Alii o ka poe Iudaio

na oukou? Va laweia Tesu imua o Pilato.

10. No ka mea ua ike ia AKAHIAKA' ae la, aha no ka paonioni i hoopii mai ai

olelo iho la ka poe ka poe Kahuna nui ia ia. Kahuna nui, a me ka poe ka

11. Hookonokono ae la ka hiko, a me na’lii a pau, a na poe Kahuna nui i ka pui o kinaki ia Iesu, a lawe aku a kanaka i wehe mai ia ia Bahaawi ia ia ia Pilato.

raba na lakou. 2. Ninau ae la Pilato ia ia, 12. Ninau hou maila PilaO oe po'anei ke Alii o ka poe to, i mai ia lakou, Heaha la Iudaio? Pane mai la ia, i mai ko oukou makemake e hana la ia ia, Oia no kau e olelo aku ai au i ka mea a oukou i mai la.

kapa ai o ke Alii o ka poe Iu3. Ahewa aku la ka poe daio? Kahuna nui ia ia, i na me he 13. Kahea hou aku la lanui loa.

K

kou, e make ia ma ke kea. 4. Ninau hou ae la Pilato 15. Alaila pinau mai la o ia ia, i ae la, E, Aole anei oe Pilato, No ke aha? heaha la e ekemu iki mai? aia ua nui kana hewa i hana mai ai? loa ko lakou ahewa ana mai Uwa nui aku la lakou e make

ia ma ke kea.

ia oe.

Hookuia Baraba. Kauia MARAKO

Iesu ma ke kea,

[ocr errors]

15. Wehe aku la Pilato ia 24. A makia aku la lakou Baraba na lakou, no ka mea ia ia i ke kea, alaila puunaue ua makemake no ia e hooolu- iho la lakou i kona kapa, a olu i kanaka, a ua hahau iho puu iho la no hoi, i ike lakou la ia ia Iesu, alaila haawi aku i ko lakou mea e lawe ai. la ia ia e make ma ke kea. 25. I ke kolu o ka hora ko

16. Alakai aku la ka poe lakou makia ana ia ia ma ke koa ia ia i ke keena hookolo- kea. kolo, a hoouluuluia mai ka 26. Eia ka palapala i hoopoe koa a pau.

akaka ai i kona hewa, ua kau 17. Hoaahu lakou ia ia ilia maluna, O KE ALII O ke kapa ula, a hookomo iho KA POE IUDAIO. la lakou i papale kakalaioa. 27. Makia pu aku la lakou

18. Aloha aku la lakou ia me ia i na powa elua, o ke ia, i aku la, E ola oe, E ke kahi ma ka lima akau, a o ke Alii o ka poe Iudaio.

kahi ma ka lima hema. 19. Hahau iho la lakou 28. Ilaila ke ko ana o ka maluna o kona poo i ka laau, a palapala i oleloia mai ai, Ua kuhakuha aku la lakou ia ia, helu pu ia oia me ka

poe

lawe a kukuli iho la lakou e hoo- hala. mana aku ia ia.

29. O ka poe e maalo ana 20. A pau ko lakou hoo- malaila ae, hoomaewa aku la wahawaha

ana,

alaila wehe lakou ia ia me ka hookunoae la lakou i ke kapa ula, a kunou i ko lakou poo, i aku hookomo hou i kona kapa iho, la, E, Ooe ka mea i wawahi i a alakai aku la ia ia e makia ka luakini, a po akolu kukulu ma ke kea.

21. A kui aku la lakou i ke 30. E hoola oe ia oe, a e kahi kanaka ia Simona, no iho mai oe mai luna mai o ke Kurinaio, e lawe i kona kea, i kea. hele ae ana ia mai kauhale 31. Pela pu aku la no hoi mauka mai, o ka makuaka- ka poe Kahuna dui, a me ka ne ia o Alexanedero a me Ru- poe Kakau-olelo i loomaewa po.

ai, i aku la lakou ia lakou iho 22. A lawe maila lakou ia no, Hoola no oia ia hai, aka, ia i Gologota, o ke ano keia, i oia iho, aole e hiki la ia ke ka hoohalike ana He wahi hoola. puniu

32. E iho mai ka Mesia o 23. Haawi aku la lakou ia ke Alii no Isaraela, mai luna ia i wahi waina e inu, ua wili wai o ke kea, i ike kakou, pu ia me ka mura, aole nae e mapao io aku ia ia. ia i inu

mea i kaulia pu ia me ia, heo:

hou oe a paa,

O na a he

aina a pau.

maewa pu ae la laua ia ia.lakou ia ia ma Galilaia a hom

33. Mai ke ono o ka hora, aipuupuu mai nana, a hiki i ka iwa, pouli loa ka mau wahine e, ke kahi; o

lakou i hele pu mai me ia i 34. A i ka iwa o ka hora, Ierusalema. ue ae la Iesu me ka leo núi 42. A hiki ae la i ke ahiloa, i aku la, Eli, Eli, lama ahi, no ka mea he la hoomasabakatani? o ke ano keia E kaukau ia ka la mua o ka kuu Akua e, e kuu Akua e, la sabati. no ke aha oe i haalele mai 43. Hele mai la o Iosepa nei ia'u la?

no Arimataea, ke kuauharı 35. A lohe ae la ke kahi maikai ia, e kali ana ia i ke poe o lakou e ku ana malai- aupuni o ke Akua, hele aku la, i aku la, Ke kahea aku la ia io Pilato la, me ka hola ia ia Elia.

pohopo ole, a noi aku la i ke 36. Holo kiki aku la ke kino o Iesu. kali a hoomaū i ka huahua- 44. Kahaha loa iho la o kai i ka vinika, kau iho la i Pilato i kona make koke ana, ka ohe, a haawi aku ia ia e a kahea aku la ia i ka luna inu, i ae la, Alia, i ike ka- koa, a ninau aku la ia ia i ka kou i ka Elia hele ana mai wa o kona make ana. e wehe mai ia ia.

45. A ike pono ia i ka lu37. Kahea hou aku la Iesu na koa, alaila haawi aku la me ka leo nui loa, a kaili ia i ke kino na Iosepa. aku la ke abo.

46. A kuai iho la ia i ke 38. Nahae iho la ka paku kapa olona, a lawe ae la i ke o ka luakini, mai luna a lalo kino, a wahi iho la iloko o ua loa.

kapa la, a waiho iho la ia 39. A o ka luna koa e ku iloko o ka hale lua, ua kalaiana imua o kona alo, ike aku ia iloko o ka pohaku, a olola ia i kona kahea ana pela, kaa iho la i ka pohaku nui i a me ke kaili ana o kona ka puka o ka lua a paa. aho, i de la ia, Oia io o keia 47. A nana ae la o Maria kanaka no, ke Keiki a ke no Magadala, a me Maria ka Akua.

maku'wahine o lose, i kahi i 40. He poe wahine no hoi waihoia'i. ke kahi malaila, e nana mai ana, o Maria no Magadala ke MOKUNA XVI. kahi, a me Maria o ka maku'wahine o Iakobo ka liilii,

No ko Iesu Kristo Ola hou mai. a me lose, a me Salome.

HALA ae la ka la sabati 41. Hahai mai la no hoi o ua kuai o Maria no Ma

A

« AnteriorContinuar »