Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

gadala, a me Maria ka maku' ka po akahi, ua ikea oia e Mawahine o Iakobo, a me Salo- ria no Magadala mamua, ana me i ka mea ala, hele mai la i mahiki aku ai i na daimonio lakou e hamo ia ia.

ehiku, mai loko aku ona. 2. A i ke kakahiaka nui o 10. Hele aku la ia e hai aka po akahi, i ka puka ana ku i ka poe i noho pu me ia, mai o ka la, hele mai la lakou no ka mea, ua minamina loa i ka lua.

lakou, ue aku la. 3. I ae la lakou ia lakou i- 11. A lohe lakou ua ola la, ho, Nawai la e olokaa aku i a nana no i ike, hoomaloka ae ka pohaku no kakou mao ae la lakou. o ka puka, no ka mea,

he

po- 12. A mohope iho ikea ja haku, nui loa ia.

me ke ano okoa, e na mea e4. Nana aku la lakou ike lua i ko laua hele ana mauka. iho la, ua olokaa e aku la no 13. Hele aku la laua, a hai ka pohaku.

aku la i na haumana i koe a 5. Komo aku la lakou ilo- pau, aole hoi lakou manao he ko o ka lua, ike aku la lakou oia io. i ke kahi kanaka opiopio e 14. A mahope iho, ikeia noho ana ma ka aoao akau, e mai po ia e ka poe he umi kuaahu ana i ke kapa loihi keo- mamakahi,ia lakou e ai ana, a keo, a makau iho la lakou. hoohewa mai la ia ia lakou,

6. Olelo mai ia ia lakou, no ko lakou koomaloka ana, Mai makau oukou, ke imi nei no ko lakou naau paakiki no oukou ia lesu no Nazareta, i hoi, no ka mea, aole lakou i ka mea i make ai ma ke kea; manao oia io aku i ka poe naua ola hou ae la ia, aole nae na ia i ike, mahope iho o komaenei, e nana oukou i ka la-na ola hou ana mai. kou wahi i waiho ai ia ia.

15. I aku la hoi ia, E hele 17. E hela oukou e hai aku aku oukou i na aina a pau, e i kana poe haumana, a me hoike aku i ke Olelo maikai Petero, ue hele aku no ia ma- na ko ke ao nei a pau loa. mua o oukou i Galilaia,malai- 16. O ka mea e manao io la oukou e ike aku ai ia ia, e mai a e bapatizoia, e ola no like me kana olelo ana mai ia ia, a o ka mea i manao ole oukou.

mai he oia io e hoohewaia oia. 8. Hele koke aku la lakou 17. Eia no ka hoailona e mai ka lua aku me ka haalulu, pili aku i ka poe e manao io a me ka weliweli no hoi, ao- mai ia'u, na lakou e mahiki ale lakou e hai aku i ke kahi, ku i na daimonio ma ko’u inno ka mea ua makau lakou.

oa, a e hiki no ia lakou ke oles 9. A i ke kakahiaka nui o lo i ka olelo hou,

18. Ina e lalau lakou i na lani, a noho aku la i ka lima moonihoawa, aole e eha, a akau o ke Akua. ina inu lakou i ka mea make, 20. Hele aku la lakou e aole lakou e ino ia mea, e kau hoike aku i na wahi a pau, no ko lakou lima iluna iho o hana pu iho'la no ka Haku ka poe mai, a e ola lakou. me lakou, é hoopaa ana i ka

18. Pau ae la keia olelo lakou olelo me ka hoailona e ana a ka Haku ia lakou, alai- pile pu ana me lakou. Amela laweia aku ia i luna i ka'ne,

115

[graphic][merged small][merged small]

OIA KA MOO OLELO HEMOLELE,

NO KO KAKOU HAKU E OLAJ,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

loko Ona ke ola, a o ke ola ka malamalama no na kanaka.

[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

PAII VIA XA NIEA PAI PALAPALA A KA POE MISIONARI,

« AnteriorContinuar »