Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[graphic]

A LUKA:

NO poek i hmaa i ka huopo

MOKUNA I.

8 A i kana hana ana i ka

oihana a ke kahuna i mua o No ka hanau ana o loane.

ke Akua, i ka manawa o kao O ka mea ua nui ka

na papa;

9 E like me ka oihana nopono i ka moo olelo no ka

mau a ke kahuna, o kana nau mea a makou i manao hana keia e kuni i ka mea o aku nei,

ala, i kona hele ana i loko o, 2 E like me ka lakou hai ka luakini a ka Haki. na mai ia maur mea ia ma- 10 A o ka nui o ka poe kou, ka ka poe hoalawehana kanaka, ua pule aku la lakou

ike maka'i, mai ke kumu mawaho, i ka wa i kuniia'i nai;

ka mea ala. 3 Manao iho la au he mea 11 Ilaila ikeia aku la eia ono no’u, i ko'u ike maopo- kå anela a ka Haku e ku o ana ia mau mea a pau, ana ma ka aoao akaw o ke nai kinohi mai, e palapala kuahu kukuni meå ala:

oakaka aku ia oe e Teo- 12 A ike aku la Zakaria' ilo ka mea i kaulana; ia ia, haalulu iho la, a kau

4 I ikeroe i ka oia io o va mai la ka makau ia ia. nau mea la i aoia 'ku ai ia oe. 13 A i mai la ka anela ia 5 5 T KE au i ke alii o ia, Mai makau oe e Zakaria,

no ka mea, ua loheia kau pu-noho ana kekahi kahuna, o le, a e hanau ana kau wam Eakaria kona inoa, no ka pa- hine o Elisabeta i ke keiki a o Abia, a o kana wahine kane, a e kapa aku oe i kona

Elisabeta kona inoa, no na inoa o Ioane. taikamahine a Aarona.

14 He hayoli-kou, a me 6 I mailiai pu laua i mua i ka olioli, he nui ka poe e te alo o ke Akua e hele ana hauoli i kona hanau ana. ne ka hala ole, ma ke kanam 15 No ka mea e nui auavai a ine na oihana a pau a nei oia i mua o ke aloo ka a Haku.

Haku, aole oia e inu i ka 7 Aohe hoi a laua keikia waina, aole hoi i ka meå o ka mea he pa o Elisabe- awaawa; e piha ia i ka Uha2, he nui no hoi na makahiki ne Hemolele, mai ka opu laua.

mai o kona makuwahine.

"ludaia, iaHerode,

[graphic]

e

Ka olelo a Gabriela

LUKA ia Zakaria a me Maria 16 Nui ka poe- mamo 23 A pau rae la kona mau Iseraela ana e hoohuli mai ai la e hana'i, hoi aku la ia ma ka Haku, ma ko lakou kona hale. Akua.

24 Mahope iho oia mau 17 E hele hoi ia mamua la, hapai iho la kana wahine ona me ka manao ikaika a o Elisabeta, a pee iho la eli me ka mana o Elia; e hoo- ma mahina, i iho la; huli i ka naau o na makua- 25 Pela i hana mai ai ka kane mamuli o na keiki, a i Haku ia'u ia mau la i nana ka poe lohe ole mamuli o ka mai ai lawe aku į ka naau ao o ka poe maikai, e mea o'u i hoinoia mai ai hooponopono ae i na ka- kanaka. naka i inakaukau no ka Ha- 26 T A i ke ono o ka mala ku.

ma, ua hoounaia mai ka ane 18 Ninau aku la Zakaria i la o Gaberiela, mai ke Aku. ka anela, Pehea au e ike ai mai, a hiki i kekahi kulanaia mea? no ka mea he kana- kauhale i Galilaia, o Naza ka kahiko wau, ua nui no reta ka inoa; hoi na makahiki o ka’u wa- ay I ka wahine puupaa hiine.

i hoopalauia na ke kana 19. Olelo mai la ka anela ka, o Iosepa ka inoa, no ka ia ia, Owau o Gaberiela, ka ohana o Davida; ; o Maria mea e ku i mua o ke alo o ka inoa o ua wahine puupad ke Akua, ua hoounaia mai la. nei au e olelo ia oe a e hai 28 A komo mai la ka ane ia oe ia mea olioli..

la io na la, i maila, Aloha oe 20 A e p&a ana kou leo,ao- ua aloha nui ia mai.oe; ai ia o le hiki ia oe ke olelo aku a hi- ka Haku; pomaikai wale og ki i ka la e ko ai ia mau mea,

mawaena o ka poe wahine. no ka mea, aole oe i manao 29 A'ike aku la Maria ia io mai i ka’u olelo e ko aua- ia, hopohopo iho la i kang nei i kona manawa iho. olelo, a imi iho la ka naau

21 Kakali na kanaka ia ke ano o keia aloha ana. Zakaria, kahaha iho. la ka 30 I mai la ka anela, Ma naau i kona loihi ana ma makau oe e Maria, no ka loko o ka luakini,

mea, ua alohaia mai oe ek 22 A puka i waho, aole Akua. hiki ia ia ke olelo aku ia la- 31 E! e hapai oe i loko kou, a ua ike lakou i kona kou opu a e hanau aku ike ana i ka mea ikea i loko ke keiki kane, a e kapa ih o ka luakini, no ka mea, ua oe i kona inoa o IESU. peahi aku la oia ia lakou me 32 E nui auanei oia, ad ka lima, ua paa no kona leo. iia'e he keiki na ka Mea kie

[graphic]

kie loa; a e haawi hoi ke A- 42 Olelo mai la oia me ka kua o Iehova i ka noho alii leo nui,i mai la, Pomaikai oe kona makua o Davida, nona. i waena o ka poe' wahine, pois

33 E mau loa kona alii maikai ka hua o kou opu. ana maluna o ka ohana o la- 43 Nohea mai keia ia'u i koba, aole loa e. pau kona hele mai nei ka makuwahine aupuni.

o ko'u Haku io'u nei? 34 Alaila ninau aku la

44 A pae mai ka leo o kou Maria i ka anela, Pehea ua- aloha ana mai i loko o ko’u nei ia mea, aole au i ike i pepeiao, lele koke ae nei ke ke kane.

keikii ka olioli i loko o ko'u 35 Olelo mai la ka anela

opu. ia ia, i mai la, E kau mai ka 45. Pomaikai ka wahine i Uhane Hemolele maluna iho manao io, no ka mea e hanaou, a e malu mai ka mana o ia mai-ua mau mea la i haiia ka Mea kiekie loa ia oe, no mai ia ia, mai ka Haku mai. ia mea, e iia ka mea hemolele 46 I aku la Maria, Ke hooau i hanau aku ai He Keiki nani aku nei kuu uhane i ka na ke Akua..

Haku. 36 Aia, ua hapai aenei 47 Ua hauoli no hoi ko'u kou hoahanau o Elisabeta i naau i ke Akua i ko'u mea e ke keiki kane i kona wa lu- ola'i. wahine. Eia ke ono o ka 48 No ka mea ua manao malama ona i iia'i he pa. mai kela i ka haahaa' o kana

37 No ka mea, aohe mea kauwa wahine, a manei hohiki ole i ke Akua.

pe aku e iia mai ai au 38 I aku la Maria, Eia na kanaka a pau loa,He poke kauwa wahine a ka Ha- maikai. ku; e like me kau olelo, pe- :49 No ka mea, o ka mea la ia mai hoi au. Alaila hele mana i hana mai i ka mea aku ka anela mai ona aku. nui no’u. He hemolele ko- .

39 | Ia mau la, eu ae la o Maria a hele wikiwiki aku lai 50 Ua aloha mau ia mai ka aina mauna i ke kahi ku- eia ka poe hopohopo aku ia lanakauhale o Iuda;

ia, mai ia hanauna akú a ia 40 A komo aku la i loko hanauna aku. ó ka hale o Zakaria, aloha 51 Ua hoike mai kela i aku la ia Elisabeta.

ka mana ma kona lima, ua 41 A lohe Elisabeta i ke hoopuehu kela i ka poe haaaloha ana o Maria, lele iho la heo i ka manao.o 'ko lakou ke keiki i loko o kona opu,

ua piha Elisabeta i ka 52 Ua kuu iho la kela ilaUhane Hemolele,

lo i ka poe nui mai luna mai 5

e

na inoa.

naau.

pau ole.

Ka hunau ana o Loane. LUKA Ka wanana á Zakasia. o ko lakou mau noho, a ua palapala, palapala aku la, i hookiekie ae la oia i ka poe iho la, 0 loane kona inoa. haahaa.

Kahaha iho la ka naau o 53 Ua hoomaona mai kela lakou a pau. i ka poe pololi i ka mea mai- 64 A wehea koke iho la kai, a ua hookuke kela i ka kona waha a me kona elelo, poe waiwai i hele nele aku.

a olelo aku la ia, hoolea aku 54 Ua kokua mai oia i ka- la i ke Akua. na kauwa ia Iseraela me ka 65 Kau mai ka makau i ka hoomanao ana i kona aloha: poe a pau e kokoke mai ana i

55 E like me kana olelo ko lakou wahi. Kukui ka ana mai i ko kakou poe ku- lono o ua mau mea la a puni puna ia Aberahama ma me ka aina mauna o Iudaia. kona anoano, po ka manawa : 66 A o ka poe a pau

ilo

he, hoopaa iho la ma ko la56 Noho pu iho la Maria kou naau, e kamailio ana,He me Elisabeta ekolu paha ma- aha la uanei ke ano o keia lama, alaila hoi aku la i kona keiki? Ai ia ia ka lima o hale.

ka Haku. 57 TA ua hiki ko Elisabe- 67 A ua piha kona makuta manawa e hanau ai, hanau akane o Zakaria i ka Uhane iho la oia he keiki kane. Hemolele, olelo aku la oia,

58 Lohe iho la kona mau hoalauna a- me na hoaha- 68 E hoomaikaiia ka Ha. nau i ko ka Haku haawi ana ku ke Akua no Iseraela, no mai i ke aloha nui ia ia, oli- ka mea ua hiki mai ia, uâ oli pu lakou me ia.

hoola mai i kona poe kanaka. 59 A i ka po awalu, hele 69 Ua kukulu iluna oia i mai lakou e okipoepoe i ke ka mea mana í loko 'o ka keiki, kapa iho la lakou ia hale o kana kauwa, o Daia o Zakaria, o ka inoa o ko- vida, e ola'i kakou; na makuakane.

70 I like me kana haiana 60 Olelo aku la kona ma- mai ma ka waha o kana mau kuwahine, i aku la, Aole loa; kaula hemolele, mai ke ku aka e kapaia aku no ia o mu mai o ke ao nei, loane,

71 I pakele kakou i ko 61 I mai la lakou ia ia, kakou poe enemi a me ka li Ache ou hoahanau i heaia ma o ka poe a pau ke inain; aku ia inoa.

mai ia kakou; 62 Kuhikuhi lakou i kona my 2 I ka hana mai i k makuakane, i kana inoa e aloha i oleloia’i i ko kako makemake ai e kapa aku ia ia poe kupuna, a i ka hoomana 63 Kuhikuhi kela i papa- iho i kana olelo hemolelė;

i aku la,

[ocr errors]

nau ai.

73 I kana mea i hoohiki renio, ke kiaaina no Suria. ai no ko kakou kupuna no 3 Haele nui nó lakou Aberahama, e haawi mai pau i ko lakou kulanakatkela ia kakou,

hale iho, e kakauia i loko o 74 I pakele kakou i ka ka palapala. lima o ko kakou poe enemi, i 4 Hele ae la Iosepa mai makau ole kakou, e malama Galilaia, mai loko ae o ke aku kakou ia ia,

kulanakauhale o Nazareta a 175 Me ka hemolele a me hiki i Iudaia i kè kulanakauka maikai, i mua o kona alo, hale o Davida, o Betelehema i na: la a pau loa o ko kakou ka inoa (no ka mea, he mamo ola ana.

ola no ka ohana a Davida.) 76 E ke keiki nei, e iia oe 5 E kakauia i loko o ka he kaula na ka Mea kiekie palapala, a me Maria i loa,no ka mea e hele.e oe. ma- hoopalauia i wahine nana, mua o ka maka o ka Hakue koko ana. hoomakaukau i na ala nona. 6. Oiai laua malailag ua

77 E hoike i kona poe hiki mai kona manawa e hakanaka i ke ola no ke kala ana mai i ko lakou hala, ty Ua hanau iho la oia i

78 No ka lokomaikai io o kana hiapo he keiki kane; ko kakou Akua, i loaa mai wahi iho la ia ia i ke kapa ai ia kakou ka hikina o ka keiki, hoomoe iho la ia ia *la, mai luna mai,

ma kahi e hanaiia'i ka holo79. I malamalama no ka holona, no ka

holona, no ka mea, ache poe e noho ana i ka pouli, a wahi kaawale no lakou i lome ka malu o ka make, e ala- ko o ka hale ahaaina, kaiia'i ko kakou wawae ma 8 Aia i kela aina, he mau ka aoao e pomaikai ai. kahu hipa e noho ana i ke

80 Nui ae la ua keiki' la, kula, e kiai ana i ka Jakou ikaika ae la kona manao; ua mau ohana hipa i ka po. noho kela ma kahi fiahele- 9 A! Kau mai la ka anehele a hiki i ka la ana i hoi- la a ka Haku io lakou la, ua keia'e ai i ka Iseraela. Choomalamalama mai la ka

nani o ka Haku i ko lakou MOKUNA II.

wahi a puni; makau loa iho No ka hanau ana o lesu.

la lakou. A mau la, ua hoolahaia 10 Olelo mai la ka anela

ae la ka olelo a Kaisara ia lakou, E, mai makau ouAugusato, e kakauia i loko o kou, no ka mea, ke hai aku ka palapala, ko ia aina a pau. nei au i ka mea maikai ia

20 ke kinohou o keia oukou, i ka olioli nui e lilo kakau ana, i ke kau ia Kum ana no kanaka a pau;

[ocr errors]

مریکی

9

« AnteriorContinuar »