Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

ישעי"יאי אי נאמר ויצא הטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה: פיירשי' הטר שרביט המלכות ונצר יונק לשון יונק אילן) : ישעי בי ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וכו : והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע וכו : וי וגר זאב עם כבש ונמר עס גדי ירבץ וכו : ז חי טי אל ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסיס וכו' : כל הנבואה היקרה זו נאמרה על אחרית הימים אז ימלאה הארץ דער ר"ל לדעת שה' אחד ושמו אחד כמו שנאמר זכריה ידי טי והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אהד ושמו אחד וכו' ולא כהיום הזה : שעד עכשיו לא

אנד: אמנס אדע בנפשי כי קט שכלי מחמת הסרון הידוע ובפרט מחמת גודל החסרון הספרים במקום זה: אע"פ"כ על משמרתי אעמודה לחפש בחיפוש ספרי תנ"ך וכפי שכלי יגעתי ומצאתי טעמן: .

, (עיב אף אני הפעוט כרוך להיות מדפס ועולה כנס בצואר ענק אשר עדיין לקרסולם לא הגעתי: (ואעשה איזה מחובר מעשה ארשת שפתי : לא, לפני גדולים חקרי לב אשר קטנס עבה ממתני כי אם לפני פחותי ערך כמוני : ע"כ אקוד ואשתחוה

ואשתטח כפי לא חי שיעזרני לסיים חבורי הלז : אשר קראתי בו ספר מלחמות אמונה : ותשובת .הנצחון : הי יזכני להוציא מעשי מכח צ הפועל :

אך במטותא מינייכו בעלותכם את חבורי זה צ מול הקורא שיאירו וא תקיצו : כי סהדי במרומים שלא עשיתי זאת לכבודי או לאסוף ולכנוס הון עתק אך מחמת כאבי בשמעי חרפות וגדפות בני אדם המחרפים את בני אהים חיים עז העיר ה' את רוחי בקרבי לחבר את זאת: .

וכתבתי בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו : גם חלקתי על שתי חלקים ובכל חלק סדרתי ששה פרקים והם ס'ה שנים עשר כמנין שנים עשר שבטי ישורין : ובטוח אני שכל אשר יקרא בו ידע ויבין מה להשיב לאפיקורסים כיד המחבר לשם קנאת ה' ואמונתו אמונת האמת : . :

the mind: and thus, for want of matter to refute those Sophists, they are induced to maintain silence, and suffer their opponents, by adducing falsehood, and perverting the original Hebrew text, to affirm that our hopes of salvation are vain, by which means to mislead us from the path of rectitude.

These profaners of the living God and his laws, have even publicly proclaimed their doctrines, unanswered and unmolested, no one has contradicted them, and that has encouraged them to say—“ We are in the right: we have arrived at the truth.” This mischief having daily increased, I have undertaken to examine their books and writings, but have found neither truth nor reason in their words, for “ falsehood cometh forth from their mouth, and all their sayings are wickedness :”- which I will endeavour to prove.

Their object is only gain, and their desire to make money; for that purpose they have broken in upon the boundaries of religion and morality. This has awakened me, and seeing no other stand up to answer them I am emboldened so to do, and trust that God, in his mercy, will support and assist me against my adversaries. I am aware, however, of my own inability, and being much in need of books necessary for the purpose,

מאבותינו ואס לעתים מתאוים תאוה לדעת האמת אזי המה מביטים ב"תנ"ך ענגליש: אך לא יודעים איה למצוא המקום מנוחה הנכונה להרגיע את נפשם : לכן אינם יודעים מה להשיב על תוכחתן ועדיין לא מצאו מענה לדברי הכופרים והפיקורסיס : ועד . עכשיו המה עודנה פוסחים על שתי הסעיפים: והכופרים מראיס ראיות וסברות לשקרותס ולפחזותם מית"נ"ך בלשון הקדש באמרם שכל תקותינו על הגאולה לריק היא: ומבקשים להתעות אתנו מדרך החיים: י.

עין יעצו תועבות לבם לכתוב לקרובים ולרחוקים ככל תועבתיהם ומגדפיס את אהום חיים ותורתו ואפנה על ימין ואין איש: וגם על שמן ואין שום מענה להם; עיר אומרים הכופרים פונים אנחנו ואמת אתנו : והמכשול זה הולך ורב מיום ליום ; לכך נתתי את לבי לחקור במכתבס ולא מצאתי שום טעם ולא ריח בכל דבריהם; אך שקר וכזב כל דבריהם כאשר אוציא אייה כל דבר ואברר הכל ברור כשמש :

וכונתיהם אך לממון המה אורבים בחמדם להשביעס צמאם מתאות העולם ועל אה פרצו גדר העולם : ואנכי הקיצותי על זאת וראיתי שאין קול ואין עונה להם: גלל דא אמרתי יעבור עלי מה אכה גם אני ואלקטה ואספתי באמרים אחרי הקוצרים : ובטוח אני באהי חסדי שיעזרני ויעמוד לימיני ולא

INCOMPETENT as I am to offer a Work to the notice of my Brethren, conscious that I shall subject myself to a disadvantageous comparison with many wise and eminent authors, yet, when I behold the works of folly produced in this sublunary world by those who not only profane God, forsake his laws and cast away from them his holy-commandments; but endeavour to ensnare men's hearts by disseminating false and pernicious doctrines, which contaminate the mind of the chosen people of the LORD, and subvert the everlasting covenant which HE has made with them; whilst they mislead those who do not understand our holy language, particularly in a country like this where, alas! our sacred language is neglected, and the education of youth confined to their native tongue only, by which they are rendered incapable of seeking and discovering the truth of those sublime writings which our ancestors have handed down to us; and if ever they desire to obtain the light of truth, they have no other means to arrive at it but by the aid of the English Bible in which, however, they are unable to find, what is wholly satisfactory to

« AnteriorContinuar »