Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Ya gon

Yo ha ten yon ken se o neh,

Yo ha ta tye ka ya ne ren. 3 Ken kan ho ga ron te,

Kan ho ton gwenh ji hon,
Ji en yon da w’ya te,
Ne jon dat re wahtha ;

hih se ya go dahs kat, Ne to genh ske yon don tə res '. 4 Otoh så sen ho tonh

San hoh ha do genh ti,
O ne ne Sa ya ner ;
A ga da we ya te.
To genh ske ji ne en gye na,

Ne sa wea na a ge Ni yoh. 5 Ne ji nenh ski non ke,

Ko wa nen yoth te ronhk;
Sa hen ton ka ge ron,
Ji ni wa gen

hi gon.
Yah ken tha onk te ron se ke,

O nen i ge etho non weh. 6 A ge ni gon ra gon

Ne wa donte re se
Ji ni wa gen hih se
Ne ka ni gon ra gon
Ji wa gyo te O se Ni yoh

Skwa ta go a yo ya ne ren. 7 Ga da di ten ra ne

Ji ni gon ho tenh ne

Wa

ge rih wa ne ren
Ji na he shi gon he
A ya wen ne ah ski ten re
Yah tha gad kah tho o neh shon.

[ocr errors]

Teyerihwahkwatha 79 S. M.

E gon nonh we ra tonhs

Ni yoh se wea ni yoh
Ji non wa sker nen ihi

gon

he
Nok wa gats hea non nih.
2 A gwah ta gi ten ron

Ji she gon ga ton ryes
Ne wa hon ni ne ji i se

Wah skya ta nonhs ta de. 3 I se ta gya tis son

I se se wea ni yoh
To genh ske on weh ji gon he

Nok gowea ni yohs tha.
4. Ta
gwa

thon dats ka di Ji gon wea ni yohs tha Gye ron geh nok a gwa don hets

N'a ge ni gon ra gon.
5 A gwah go no ronh khwa

Gonh sea na yenhs o ni
Ne ji sa ya ta neh ra gwaht,

I se ta gya tis son.

[ocr errors]

% Ne on gwe

ya neh,

Teyerihwahkwatha So P. M.

Ne Sa ya ner ko',

Ne ken tyoh kwa gwe gon;
E so ji yo ton dahk,
Ji non ni sa nak te.
A gwa don hets ka non we se,
Te
ga non nihs ji ji te ron.

ri
T’kah wis hen he yonh se,
Ji yah tho ha tehs kenh,
Sa nonh sa do genh ti;
'Ge ni gon ra tyot kon we sax,

Ji non' ron he ra wea ni yoh. 3 Ka nak tats he rye se,

Ne on gwe ri ya ne,
Ne ji non ni ka yen,

ho
gon

ah,
A ho te gens' n'a ge Niyoh,

Sha o ri wat a ha nonh stat. 4 Sha go yen

ho
A gwah a had kah tho :
Ne sha go ye rits he,
Ya go ri wa ra ne.
Ne tka

gon
te Ro

ya
A yets hen ri ka nak ti yoh.
5 En ya go dahs kats ton,

Ne e tho ye te ron ;
Sa nonh sa gon tyot kon,
En ye seh yah ra sek,

N'a go yen

gon ah,

nerh ne,

A don ha rahk wa ta wi he,

Yon he on we ka ni gon ra. 6 I se O Sa ya ner,

A ye sea ni denh ten
Te ya go ton goh ton,
Yonh wen ja yen tah kwen;
O gah se ri ten dye ga n'rak,

Enh son ni ji yen hen yon we. 7 Se ni yoh s’ro wa nen,

O wa gwea ni denh ten;
Ne son gwe ta o gon,
N'ya te yon gwe ta ge:
Ne wa hon ni ya gor ha re,
Ya yont kah tho ji ji te ron.

N

Teyerihwahkwatha 81 L. M.
TI yoh sa ya ta do genh ti,

I se n'on gweh she ya tis son;
Ka ro non wa 'on dah seh te,

A gwe gon ah skwa tyen hah se. 2 Ne ah skwa ya to renh stah kwe,

Ne sa ya ne renh stahk se ra;
Nok ah skwe ryah sa na nonh ste,

Ne sats heanon ni yat se ra. 3 I se she ya ta de ris tha,

She yat sea non ni ya tea nis;
A ga we rya neh a gwe gon,
Ne ye sa rih wa go nyenhs tha.

4 I se she ni gonh ri yohs tha,

Ne Ni yoh ron wa no ronh khwa,
Nok she ya ta do genh tihs tha,
Ne

ye sa wea na no ronh khwa. 5 Ta gwen tenr 0 se wea ni yoh,

Tet swat he tenh non 'gwa don hets :
Nok tyot kon ya ga ye ri ke,

Ji na gwa wea na rah kwa ge. 6 E renh aht ja ten ha wih te.

Ne shon gwa ni gonh ro to kwa
Nok ta gwa

ni gonh rah ni rat
Ji te gwa wea na ga ne re.
8 Ta gwen tenr a ya gwa ye na,

Non wa ji ni se wea no ten;
Noke tho na ya gwa ye re

Ji nih skwa ri ho tenhs tea ni. 8 Ni yoh sa ya ta do genh ti,

A gwe gon ta gwa na ton hahs, ;
Ji ni se wa ya ta no ron'

Se wa gwe gon 'ah sen ni jon. 9 Tyot kon ne se se wa ya dat,

De ja ron ne ron wa ni hah ;
Nok o ni ne ron wa yen ah,
Nok sha te se watshea non ni.

[graphic][subsumed]
« AnteriorContinuar »