Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Yo ha ten yon ken se o neh, Yo ha ta tye ka ya ne ren. 3 Ken kan ho ga ron te, Kan ho ton gwenh ji hon, Ji en yon da w'ya te, Ne jon dat re wahtha; Ya gon hih se ya go dahs kat, Ne to genh ske yon don to res'.

4 Otoh sa sen ho tonh

San hoh ha do genh ti,
O ne ne Sa ya ner;
A ga da we ya te.

To genh ske ji ne en gye na,
Ne sa wea na a ge Ni yoh.

5 Ne ji nenh ski non ke,
Ko wa nen yoth te ronhk;
Sa hen ton ka ge ron,
Ji ni wa gen hi gon.
Yah ken tha onk te ron se ke,
O nen i ge etho non weh.

6 A ge ni gon ra gon
Ne wa donte re se
Ji ni wa gen hih se
Ne ka ni gon ra gon
Ji wa gyo te O se Ni yoh
Skwa ta go a yo ya ne ren.

7 Ga da di ten ra ne
Ji ni gon ho tenh ne

Wa ge rih wa ne ren
Ji na he shi gon he

A ya wen ne ah ski ten re

Yah tha gad kah tho o neh shon.

Teyerihwahkwatha 79 S. M.

Egon nonh

we ra tonhs

Ni yoh se wea ni yoh

Ji non wa skee nen thi gon he
Nok wa gats hea non nih.

2 A gwah ta gi ten ron
Ji she gon ga ton ryes
Ne wa hon ni ne ji i se
Wah skya ta nonhs ta de.
3 I se ta gya tis son
I se se wea ni yoh

To genh ske on weh ji gon he
Nok gowea ni yohs tha.

4 Ta gwa thon dats ka di
Ji gon wea ni yohs tha

Gye ron geh nok a gwa don hets
N'a ge ni gon ra gon.

5 A gwah go no ronh khwa
Gonh sea na yenhs o ni
Ne ji sa ya ta neh ra gwaht,
I se ta gya tis son.

M 3

Teyerihwahkwatha 80 P. M. Ne Sa ya ner ko',

Ne ken tyoh kwa gwe gon ;

E so ji yo ton dahk,

Ji non ni sa nak te.

A gwa don hets ka non we se,
Ye ga non nihs ji ji te ron.
2 Ne on gwe ri ya neh,
T'kah wis hen he yonh se,
Ji yah tho ha tehs kenh,
Sa nonh sa do genh ti;
'Ge ni gon ra tyot kon we sax,
Ji non' ron he ra wea ni yoh.
3 Ka nak tats he rye se,
Ne on gwe ri ya ne,
Ne ji non ni ka yen,
N'a go yen ho gon ah,
A ho te gens' n'a ge Niyoh,
Sha o ri wat a ha nonh stat.

4 Sha

go yen ho gon ah,
A gwah a had kah tho:
Ne sha go ye rits he,
Ya go ri wa ra ne.
Ne tka gon te Ro ya

nerh ne,

A yets hen ri ka nak ti yoh.

5 En ya go dahs kats ton,
Ne e tho ye te ron;
Sa nonh sa gon tyot kon,
En ye seh yah ra sek,

A don ha rahk wa ta wi he,
Yon he on we ka ni gon ra.
6 I se O Sa ya ner,
A ye sea ni denh ten
Te ya go ton goh ton,
Yonh wen ja yen tah kwen;
O gah se ri ten dye ga n'rak,
Enh son ni ji yen hen yon
7 Se ni yoh s'ro wa nen,
O wa gwea ni denh ten;
Ne son gwe ta o gon,
N'ya te yon gwe ta ge:
Ne wa hon ni ya gor ha re,
Ya yont kah tho ji ji te ron.

we.

Teyerihwahkwatha 81 L. M.
TI yoh sa ya ta do genh ti,

[ocr errors]

I se n'on gweh she ya tis son; Ka ro non wa 'on dah seh te, A gwe gon ah skwa tyen hah se. 2 Ne ah skwa ya to renh stah kwe, Ne sa ya ne renh stahk se ra; Nok ah skwe ryah sa na nonh ste, Ne sats heanon ni yat se ra. 3 I se she ya ta de ris tha, She yat sea non ni ya tea nis; A ga we rya neh a gwe gon, Ne ye sa rih wa go nyenhs tha.

4 I se she ni gonh ri yohs tha, Ne Ni yoh ron wa no ronh khwa, Nok she ya ta do genh tihs tha, Ne ye sa wea na no ronh khwa. 5 Ta gwen tenr O se wea ni yoh, Tet swat he tenh non 'gwa don hets: Nok tyot kon ya ga ye ri ke, Ji na gwa wea na rah kwa ge. 6 Erenh aht ja ten ha wih te. Ne shon gwa ni gonh ro to kwa Nok ta gwa ni gonh rah ni rat Ji te gwa wea na ga ne re. 8 Ta gwen tenr a ya gwa ye na, Non wa ji ni se wea no ten; Noke tho na ya gwa ye re Ji nih skwa ri ho tenhs tea ni. 8 Ni yoh sa ya ta do genh ti, A gwe gon ta gwa na ton hahs,; Ji ni se wa ya ta no ron'

Se wa gwe gon 'ah sen ni jon. 9 Tyot kon ne se se we ya dat, De ja ron ne ron wa ni hah; Nok o ni ne ron wa yen ah, Nok sha te se watshea non ni.

[graphic][subsumed]
« AnteriorContinuar »