Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INDEX.

A ah skwea non na ki..

A gwe gon tya ga weh tah kon..
A gwe gon ye na ge re nyon..
A gwe ri ri no ronhk' Ni yoh..

A ge Ni yoh wa go nen ton..

D'ne sek Sa ya ner ka non we..
De yo na de ron ron de ne..

Eh tyoh sha ron te ji tyon he..
Eh tshi te wa thon dats i ih..
E ne genh ji ti se nonh ton..
E thoh ke wah son da deh kwe..
Ens skat ok o hen ton Ni yoh..
Eh tshi se wa ton ren Ro ya ner..

Gye ron geh ken he yonhs..
Greenland ji tyo non den nyon..

Ho san nah Ye sus e ne gen..

I ih wa ke rih wa sken hen..

I nonh ne a ge ni gon ra..

HYMN.

4

62

97

100

113

104

134

43

75

76

37

91

123

34

135

133

30

[blocks in formation]

Jad kah thoh ji ni shon gwa wi..
Ja thon dek O a gon gwe ta..
Ja thon dek! ji ron wa ya dat..
Jeht n'a gwa don hets ken wen te..
Jat kah tho ni son gwen ten ron..
Jeht n'a gwa don hets sat kets koh.
Ji n'yo re en we ne ha ke..
Ja dak ta I ih a ge she ke..
Ji na he ne neh Ke ris tus..
Ji ni ya wea onh tyo ga rahs.
Ja da honh sa dat ji non ka..
Jeht te se ri wah kwe..
Ja dak da a kat kwiet..

Ka ro Ro ni gonh ri yoh stonh..
Ka ro Sa ni gonh ri yoh stonh..
Ka ro sha gat ka ren na se..

15

55

126

27

140

112

121

122

64

38

85

86

137

50

6

[blocks in formation]
[ocr errors]

Ken ten rat yoh ron gat..

Ka ronh ya gon yo don ha rahk..

Ne enh she gen ha yen..

Ne ji yo we yenh ston..

Ne ken i genh on gwa Ni yoh..
Ne Ro ya ner ken tho.. ..

Ne na yo dahs kats n'a don hets..

Ne ne Ye sus ka ronh ya gon.
Ne o nen shot kets kwen..
Ne ra ya ta no ron go wah..
Ne shon gwa ya tis son..

Ne ji ya go ya ta nets khah..
Ne ya go ya ne re..

Ni yoh i se se wea ni yoh..
Ni yoh ra on we senh tse ra..

52

66

36

9

32

56

80

63

Ni yoh sa ya ta do genh ti..

79

Ni yoh ne shon gyo rya ne ronhs..
Ni yoh I se le gwa nonh we ra tons.

14

141

Ni yoh shon gwen ten ron..
Ni yoh tha ya ta gwe ni yoh..

48

70

Ni yoh ta kya da de rihs stha..

131

Ne ka ronh ya keh ti swa na ke re.
Nen shak to genst' yo neh ra gwaht..
N'o nen kanh ra wah ton ta ne..
Ne kah sea na o gon..

Ne sa shats tenh se ra gwe gon..
Nen da ya gwe Sa ya ner..

OI se ta ge nek wa seh..
O nenh sa don ha rahk..

O nen ya shon ra wat..

O ne Sa ya ner ko.. ..

O ne wea nya we eh se ron.
Onht o ni ne a gon he ge..

132

95

96

105

107

92

57

84

19

73

1

31

[ocr errors][merged small]

78

[blocks in formation]

O Sa ya ner ta gwa thon dek.
O Sa ya ner toh sa..
Onh ka a gon wa yan he we..
O ya tyonh wen ja de na ah..
O Sa ya ner ask hen ten se..
O! Ka ni ya a ge..

28

71

83

47

101

116

Ra ge nih a gwe ri..

Ra ge nih te wa gah ja te.

Ra on ha ne shon gwa he wi..

Ron wa a son o nenh...
Ra o hen ton ne Je ho vah..

21

3

11

46

87

[blocks in formation]

Sa ya ner non wa or hon geh..

Se wa rih wa ne ra ax konh..

25

68

Se wa rih wi yohs ton..
Se wat kah thoh non wa..

74

26

Se wa ya ta de riht se ra..
Se wea ni yo ta gwa thon dats..
Sha gya ta gwenh ne ras hat ste..

58

67

7

Shi ha di nonh ne kats he nen.
Skets koh n'a gwa don hets..

22

39

Sko wa nen Ni yoh sats te rist.
She no ronh khwa ne son gwe ta..

77

89

Sa tea ni gon ra renh.. .. .. ..

110

Sa ya ner, ah skwa tyen hah se.

Sa ya ner ah sat ken se ha..

90

99

« AnteriorContinuar »