Imágenes de páginas
PDF
EPUB

A gwa don hets ah skwa ta go

Yo yan're a gen nonh ton yon. 7 Toh sa ne wa dets henh s'rak samog

A ga het kenhť ji wa gi tas ;
Ne o ni n'o neh sonh ro non,
Toh sa ra ge ni gonr

ha ren.

Teyerihwahkwatha 69. C. M.

SA ya ner ah ski ten re,

Toh sa sa dah ron tyh,
Ji
ga

da di tenh re na ah,
Wa ge rih wa ne ren.
2 Wa ge rih wa ne ax konh

Toh sah ta gen ho tonhs
Ne ne ji kan ho ga ron te,

Sea ni ten reht se ra. 3 Ji non weh shen ho ton gwea nihs, Sa yon

dat re wah te;
Ne ji ni yon da di tenh re,

hi

gon.
4 Toh sa ta gen ho tons o ni,

Sa ya ner ta gi tenr,
Tagen ho ton gwahs wa gi tenh:

Ne wa ge wea na tha.
5 N,o nenh ensk ka ro dah sya se,

Ji ni wa gat swatonh;
Ne sa jan ha yenh tse ra gon,
Te wa don ha ren ronhk.

Ji ni ya gon

6 E thoh O ga ton te re se,

Ne ak kah se ra gon:
Ne o nenh e thoh tenk ta ne
Ji enhs kwa te nyenten.

Teyerihwahkwatha 70. S. M.

NI yoh gwa nen tonhs

Son ha ah sa ya ner
I se skwa dat re wah ta se

Ne ji ni yen hen we. 2 O i se Ra ni ha

Ne onh wen ja gwe gon
Te ye sa nonh we ra ton ne

Ji sea ni ten rehs kon.
3 Ye ronh ya geh ro non,

Ne neh ya go wen teh
Ne te hon wa rih wah kwa se

O rea na do genh ti. 4 Ne nea ne Che ru bim

Ne o ni Se ra phim,
Yon ton ro ya ta do genh ti,

Ro ya ta genh ti
5 Ro ya ta do genh ti.

Ne neh ka ronh ya gonh
Ne ken tyoh ko wa nen ho gon

Ye sa wea na rah kwen. 6 Ne ji ni yen hen we,

Oyo das kats on weh ;

Jit ka nak te ka ronh ya gon,

Yah thi ye yo dok te.
7 Ne ken tyoh kwa na non,

Ne tya ga weh tah kon,
Shi ya gon he onh wen ja geh,

Enh skat n'eh ye te ron.
8 Te yo de ron ron te,

A dah kats he ra gon ;
O ne Ra ni haji nen we
Ni yoh ne Ron wa yen.

A

Teyerhwahkwatha 71. L. M.

GWE gon tya ga weh tah kon.

Ji ni gon gwan ha se o gon;
Ne ra o shats tenh se ra gon,

Roni ten ron Ko rah ko wa. 2 Sha gat e ne gen eh ta geh,

Ye ko wa nen ni ya ga sa :
Ra o ten rat te wa ri wak,

Te wa don ha ren ji nen we. 3 Ne ra oh se na do genh ti,

Sa don ha rak sa don ha rak,
O nen se ok he tho ta we,

Ne neh en yon gwa nyat tah kwe. 4 Ne a go ya ta do genh ti,

Ne a go rih wa ta do genh ti,
ka we yea nen ta onh ji hon,
Wats he ron nyah kwent hon na ah,

5 Te weh tah kon ken ra genhs ton,

Ik kenh ye ya ta do genh ti;
Yah te yo dah sa ta ron yon,

Ji ya go rih wa do genh ti.
6 O wa hon ni eht se nen ton,

Ji ni ya te jon gwe ta geh,
Ji ka nah kwa do genh ti se,
Ne neh yo ga rahs kha ka gon
7 Ne ye ya ta no ron go wa,

Ya go tea nyo te Ke ris tus ;
En ya goh tah ten ji nen we,
A go wenhk ne on gwe ho gon.

senh tse ra,

Teyerihwahkwatha 72. L. M.

yoh ra on we

Ka ya ne ren onh wen ja geh : Agwe gon ne ji ok on gweh,

Ne wa gwa ya ta te ris te.
2 Wa gwa nen ton O sa thon dek,

Ne ji gwa rih wa ne gea nihs,
Ji
gwea

ni denh ta sehs i ih, Wa gwa ton ren ji ko wa nen. 3 Ji ko wa nen a don ha rahk,

Ji wah se nah ne a don hets,
Wah sah tah ten on gwa don hets,

Ne nen ne ten yoh swat he ne. 4 O Sa ya ner ne ne Ni yoh,

Ka ronh ya geh ko rah ko wa ;

Ne ra ni ha ne ra shats te,

Ne ji non ta weh te Ni yoh.
5 Ron wa yen ji ni yen hen we,

Ra on ha ji wa o hen ton,
Ne ka shath tеnh se ra gwe gon,
Ra on ha ji wa ra o

wenhk.
0 0 Ye sus Ke ris tus Ni yoh;

Ne Ra ni ha ne Ron wa yen,
O ta gwen tenr ka sa thon dek
Sah tont yon gwa rih wa ne ren.

K

Teyerihwahkwatha 73. P. M.

E ris tus shot kets kwen,

Ji ra wen he yonh ne ;
Tyo tye renh ton ro ha ho nih,

Nen jont kets kwah se ge na ah. 2 To genh' ra wen he yon,

Tyo yenh tah kon on gweh,
Ne wa hon ni sho don he ton,

Ro ni gonh yohs ton non ka'. 3 Ik kenh ne ji ni yoht,

Tyo dah sa wen A tonh:
A gwe gon' sha tea ya wea ne,

Ji yon gwa ri wa re e thoh. 4 Ne wa ga ri hon ni,

Yo d'rih wa gwa rih syon;
Ne neh Ke ris tus tse ra gon,
Ne en jon don he te na ah.

« AnteriorContinuar »